Насловна | Архива | О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  КОЈИМ  ЈЕ  УТВРЂЕНО  ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ИЗРАДА  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  КОЈИМ  ЈЕ  УТВРЂЕНО  ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ИЗРАДА  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
21.05.2021. 09:51

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Пожега, на основу члана 10. и члана 29. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.135/04 и 36/09), издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  КОЈИМ  ЈЕ  УТВРЂЕНО  ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА  ИЗРАДА  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

На захтев Томић Тодор из сеоског насеља Горобиље, Општина Пожега, ЈМБГ 0911975791818, носиоца пројекта -  „Реконструкција и доградња економског објекта – штале за гајење говеда са пратећим простором капацитета 104 места, у оквиру комплекса фарме за узгој говеда на кат. парцели бр.289 КО Горобиље, Општина Пожега“, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине спровело је поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајнији негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему је узето у обзир да предметна делатност није обухваћена Листом I, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листом II Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл.гл.РС'',бр.114/08).

Одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима те је носиоцу пројекта наложено следеће :

2. ОБАВЕЗА ЈЕ носиоца пројекта да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, сигурносну и другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката као и да се истих придржава у току пословне експлоатације као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације.

3. НАЛАЖЕ СЕ носиоцу пројекта да спроводи неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, испуштање запаљивих гасова и сл.), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација. Носилац пројекта мора обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме, у складу са важећим прописима. Све технолошке отпадне воде одводити у водонепропусну септичку јаму (изграђену у скалду са прописима и нормативима за изградњу ове  врсете објеката) чије редовно пражњење је обавезно поверити надлежном комуналном предузећу.

4. Обавезе носиоца пројекта да спроводи мере заштите животне средине за Фарме за узгој говеда :

1. Непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа непожељних животиња (глодари, птице, мачке...).

2. Употребљену воду од прања објеката, као и  употребљену воду за хигијенско-санитарне потребе прикупља каналима у водонепропусну септичку јаму која мора редовно да се празни преко надлежног комуналног предузећа.

3. Користи средства за дезинфекцију искључиво према упутству произвођача, на начин да се избегне њихов негативан утицај на околину. 

4. Приликом спровођења здравствених и хигијенско-санитарних мера у објектима, користи искључиво одобрена и дозвољена средства прописана санитарноветеринарским условима.

5. Стајско ђубре одлаже на бетонираном платоу, заштићеном од атмосферских утицаја и одвози на сопствене пољопривредне површине или предаје другим пољопривредним произвођачима, уз обавезно тренутно заоравање.

6. При појави евентуалне заразе примени мере дезинфекције и користи средства под надзором ветеринарске службе.

7. Сав комунални отпад уклања са локације преко надлежног комуналног предузећа.

8. Са лешевима угинулих животиња поступа у складу са прописаним ветеринарско-санитарним условима.

9. Предвиди одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр. за упијање непријатног мириса амонијака користити рупичасте џакове напуњене зеолитом и сл.).

10. По ободу комплекса, подигне високо зеленило дугог вегетационог периода.

11. Врши праћење емисије загађујућих материја у складу са законом и прописима донетим по основу истог.

12.Сакупљање течног стајњака-осоке врши преко избетонираних канала до водонепропусне јаме-осочаре.

13. Осоку не сме упуштати у речне токове нити је изливати на околно земљиште.

14. Извучену осоку евакуише на оранице које ће одмах заоравати, док ће транспорт исте врши искључиво цистернама које онемогућавају просипање путем. 

15. Јаму осочару редовно празни.

16. На крају сваког турнуса након чишћења изврши дезинфекцију објекта.

5. ОБАВЕЗА ЈЕ носиоца пројекта да у случају проширења намене пословног простора или пренамене изведеног пројекта, његове реконструкције, проширења постојећих капацитета или планирања изградње других објеката на предметној катастарској парцели бр.289 КО Горобиље, Општина Пожега, поднесе захтев овом органу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ носиоцу пројекта да на локацији врши одлагање било каквог отпада на отвореном простору незаштићеном од ветра и атмосфералија као и прање, замену уља или сервисирање возила.

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења тј. од до закључно са 31.05.2021.год., сваког радног дана од 10 до 14 часова у канцеларији број 46. Жалба се  изјављује Министарству животне средине и просторног планирања, а подноси се преко овог органа.

           

                   Руководилац,

Нада Красић, дпп