Насловна | Јавна предузећа
Јавна предузећа

ЈКП "Наш дом" Пожега

За извршавање послова из области комуналних делатности 30. децембра 1953. године основана је Привредно комунална установа. Установа је 1973. године променила назив у Комунално стамбено-занатско предузеће, затим 1976. године у Комунално предузеће „Наш дом“ Пожега, а потом 1980. године у комуналну радну организацију „Наш дом“, а 29.12.1989. године одлуком Скупштине општине Пожега, основано је Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега.

Предузеће је основано ради обављања комуналних делатности које су незаменљив услов живота и рада грађана и рада других организација, односно предузећа на подручју града Пожеге. 

Основне делатности предузећа су дистрибуција воде, одстрањивање отпадака и смећа, уређење паркова и рекреативних површина, погребне и пратеће активности, изградња хидрограђевинских објеката, рециклажа отпада и друго.

Паркинг сервис

Паркинг места у Пожеги груписана су у две зоне.
Црвена зона обухвата паркинг места у самом центру града.
Плава зона обухвата паркинг места у улицама у ширем центру града. У обе зоне нема временског ограничења паркирања.

Паркинг се наплаћује сваког радног дана у времену од 7 до 19 часова и суботом од 7 до 14 часова. Недељом се паркинг не наплаћује.

Плаћање паркинга се може извршити на један од следећих начина:
-слањем СМС поруке са регистрационом ознаком возила на одговарајући број за одабрану зону
-куповином паркинг карте и њеним истицањем на видном месту у возилу.

Црвена зона

Плава зона

Цена: 35 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8441

Улице:
Краља Петра (од Трга до Немањине)
Краља Александра (од Трга до Његошеве)
Књаза Милоша (од Трга до 1300 каплара)
Николе Пашића (од Трга до Војводе Мишића)
Зелена пијаца

Цена: 25 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8442

У овој зони могућа је и куповина дневне карте

по цени од 100 динара, слањем СМС поруке на број 8443

Улице:
Краља Александра (од Његошеве)
Краља Петра (од Немањине)
Књаза Милоша (од 1300 каплара)
Немањина
Југ Богданова
Његошева
Француска
Црквена
Драгише Лапчевића

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт:

Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега
Зелена пијаца 7
31210 Пожега, Србија

тел: 031/3816-361
факс: 031-811-185
office@jkpnasdompozega.co.rs
www.jkpnasdompozega.co.rs


Јавно предузеће "Развојна агенција" Пожега

На основу члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/16), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и  члана 38. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 13.10.2016. године, донела је

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“
01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године

            Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 01 број 011-8/13 од 25.02.2013.године (у даљем тексту: ''Одлука''), ради усклађувања са одредбама Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16) и унапређења пословања предузећа.

            Мења се назив Јавног предузећа ''Општинска стамбена агенција Пожега'', Пожега, тако да нови назив гласи:

Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега

            Мењa се текст Одлуке тако да се у целом тексту, укључујући ту и наслов Одлуке, речи ''Јавно предузеће ''Општинска стамбена агенција Пожега'' замени речима ''Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега'', а речи ''Стамбена агенција'' замењују речима ''Развојна агенција''.

            Мења се члан 3. Одлуке тако да гласи:           
''Пуно пословно име: Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега''.

            Мења се члан 5. Одлуке тако да гласи:

            ''Развојна агенција се оснива ради:

 • Успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених потреба локалног становништва;
 • Успостављање, подстицање и усмеравање развоја сектора социјалног становања;
 • Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица за избегла, прогнана, расељена и социјално угрожена лица;
 • Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица намењених за продају на тржишту;
 • Обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
 • Развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса;
 • Обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
 • Стицања добити;
 • Остваривања другог законом утврђеног интереса;
 • Остваривање циљева сходно економско-привредном развоју

            Мења се члан 6. Одлуке тако да  гласи:

            ''Послови  Развојне агенције су:

 • Развој и управљање стамбеним пројектима;
 • Израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за  сопствене и потребе општине Пожега;
 • Развој нових програма финансирања становања, јавно – приватно партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања;
 • Организовање опремања у области инфраструктуре за локације за изградњу објеката различитих намена;
 • Организовање и управље и осталим пројектима инфраструктуре на целокупној територији Општине, као што су: земљиште, остали објекти, водотокови, мостови, саобраћајнице, расвете, комуналне делатности и остало, а све у складу са надлежностима сходно Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим позитивним прописима предвиђеним законом.
 • Организовање и реализовање и осталих пројеката сходно својој пословној способности у оквиру економско-привредног развоја Општине, и  спровођење посебних одлука које се  поверавају од стране надлежног органа Општине.''

Претежна делатност Развојне агенције је:

 • 68.32 Управљање некретнинама за накнаду

Остале делатности којима ће се бавити Развојна агенција су:

 • 41.10 Разрада грађевинских пројеката
 • 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 71.20 Техничко испитивање и анализе
 • 64.30 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети
 • 64.91 Финансијски лизинг
 • 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
 • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
 • 68.31 Делатност агенције за некретнине
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 73.12 Медијско представљање
 • 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
 • 70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу
 • 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 • 81.10 Услуге оджавања објеката
 • 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
 • 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
 • 81.29 Услуге осталог чишћења
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Поред претежне и осталих наведених делатности, Развојна агенција може без ограничења обављати и све друге делатности, у складу са законом.''

 

Контакт:

razvojna.agencijapz@gmail.com