Насловна | Председник општине
Председник општине

Функцију Председника општине обавља Ђорђе Никитовић.

 

Контакт:
тел/фах: 031/811-181
predsednik@pozega.ls.gov.rs 

 

 

 

 

Председник општине:

1) представља и заступа општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.