Насловна | Информатор о раду
Информатор о раду

Информатор о раду је израђен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени  гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени  гласник РС“,  бр. 68/2010), на основу података достављених од стране руководиоца организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине Пожега.

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права грађана и заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима, подацима и информацијама које поседује или којима располаже општина Пожега у оквиру делокруга свога рада, као и о услугама које пружа заинтересованим лицима.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорни су начелник Општинске управе и руководиоци oдељења Општинске управе.

О објављивању и ажурности информатора стара се начелник Општинске управе.

Датум првог објављивања Информатора: 03.12.2012. године

Датум последње измене или допуне Информатора: 22.02.2022. године.


Информатор о раду органа општине Пожега - август 2014. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - мај 2017.  - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - март 2018. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - јул 2018. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - јул 2019. - Преузми (.pdf) Преузми (.doc)

Информатор о раду органа општине Пожега - 05. новембар 2019. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - 13. новембар 2019. - Преузми (.pdf) Преузми (.doc)

Информатор о раду органа општине Пожега - 31. август 2020. - Преузми (.pdf) Преузми (.doc)

Информатор о раду органа општине Пожега - 14. октобар 2020. - Преузми (.pdf) Преузми (.doc)

Информатор о раду органа општине Пожега - јануар 2021. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - март 2021. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - мај 2021. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - октобар 2021. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - јануар 2022. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - фебруар 2022. - Преузми

Информатор о раду органа општине Пожега - јун 2022. - Преузми