Насловна | Помоћници председника
Помоћници председника

Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи, који обављају послове из појединих области: помоћник председника за координацију рада Општинске управе и локалне пореске администрације, помоћник председника за област друштвених делатности и помоћник председника за област инвестиција, јавних набавки и развојних пројеката.

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине Пожега у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

Помоћник Председника општине је:

  1. Дејан Петровић, помоћник председника општине за координацију рада Општинске управе и локалне пореске администрације, тел. 031/3816-401 локал 279, e-mail: pomocnik.predsednika@pozega.ls.gov.rs