Насловна | Председник Скупштине
Председник Скупштине

Функцију Председника Скупштине општине обавља Верица Богићевић.
 

Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.
Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
Председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Председник скупштине може бити на сталном раду у општини