Насловна | Одељење за буџет, финансије и јавне набавке
Одељење за буџет, финансије и јавне набавке

Одељење за буџет, финансије и јавне набавке организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одељење за буџет и финансије, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине и начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за буџет и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.

Одељење за буџет и финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

       Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки;

припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама;

       обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки;

      спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом;

      спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама;

      спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки;

     пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;

      одређивање запослених који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци;

       прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама;

       вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима;

      достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке;          праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;

      остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки;

      обављање других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Контакт:

Одељење за буџет и финансије налази се на другом спрату зграде Општине, канцеларије број 31 и 41.

Телефони: 031/ 3816-401, локали 221 и 117

Руководилац Одељења: Оливера Ђорђевић, дипл.ецц  канцеларија бр. 31, локал 221
nacelnik.finansija@pozega.ls.gov.rs

Шеф одсека за трезорско пословање:  
finansije@pozega.ls.gov.rs

Шеф одсека за буџетско рачуноводство: Јованчић Слађана, дипл. ецц, канцеларија бр. 41, локал 117
racunovodstvo@pozega.ls.gov.rs