Пожега
Насловна | Одељење за буџет, финансије и јавне набавке
Одељење за буџет, финансије и јавне набавке

Одељење за буџет и финансије  и јавне набавке организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одељење за буџет, финансије и јавне набавке, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине и начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за буџет,  финансије и јавне набавке пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.

Одељење за буџет, финансије и јавне набавке обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и танспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступка јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступка јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавниј набавки;

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Контакт:

Одељење за буџет и финансије налази се на другом спрату зграде Општине, канцеларије број 31 и 41.

Телефони: 031/ 3816-401, локали 221 и 117

Руководилац Одељења: Ђорђевић Оливера, дипл.ецц  канцеларија бр. 31, локал 221
nacelnik.finansija@pozega.ls.gov.rs

Шеф службе за буџетско рачуноводство: Јованчић Слађана, дипл. ецц, канцеларија бр. 41, локал 117
racunovodstvo@pozega.ls.gov.rs

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary ai nude
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu