Насловна | Одељење за буџет и финансије
Одељење за буџет и финансије

Одељење за буџет и финансије организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одељење за буџет и финансије, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине и начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за буџет и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.

Одељење за буџет и финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Контакт:

Одељење за буџет и финансије налази се на другом спрату зграде Општине, канцеларије број 31, 32 и 41.

Телефони: 031/ 3816-401, локали 139, 221 и 117

Руководилац Одељења: Оливера Видић, дипл.ецц  канцеларија бр. 32, локал 139
nacelnik.finansija@pozega.org.rs

Шеф одсека за трезорско пословање:  канцеларија бр. 31, локал 221
finansije@pozega.org.rs

Шеф одсека за буџетско рачуноводство: Јованчић Слађана, дипл. ецц, канцеларија бр. 41, локал 117
racunovodstvo@pozega.org.rs