Насловна | Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Контакт:

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода налази се у приземљу зграде Општинске управе Пожега, канцеларије број 9 и 10.

Телефон: 031/3816-401, локал 226 и 031/714-257

Руководилац Одељења: Вајовић Љиљана, економиста
lpa@pozega.ls.gov.rs