were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине обавља следеће послове:

- спроводи процедуре око припреме просторног и урбанистичких планова из надлежности општине, издаје информације о локацији, уверење о старости објекта и изводе из урбанистичких и просторних планова,

- врши оверу урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације уз спровођење законом прописане процедуре,

- спроводи процедуре озакоњења објеката и издаје решења о озакоњењу објеката,

-спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, потврђивање пријаве завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, врши комуникацију са имаоцима јавних овлашћења,

-спроводи поступак за заузеће јавних површина, привремено затварање јавних саобраћајница, оснивање скупштине станара и вођење евиденције о њима, обавља управно-правне послове из стамбене области, послове из области саобраћаја и комуналних делатности, спроводи поступак административног извршења решења,

- спроводи све поступке из области заштите животне средине прописане законом и подзаконским актима у ЈЛС издаје дозволе за управљање неопасним инертним отпадом, спроводи поступак процене утицаја на животну средину, као и стратешке процене, води регистар о издатим дозволама и поступцима процене утицаја на животну средину,

- издаје одобрења за постављање привремених објеката.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Контакт:

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине налази се на другом спрату зграде Општине - канцеларије број 43,44,45, 46

Телефон: 031/3816-401, локали 110, 142,149, 225, 232

Руководилац Одељења: Красић Нада, дпп, локал 110, nacelnik.urbanizma@pozega.org.rs