Насловна | Општинско веће
Општинско веће

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области. 

Чланови Већа:

  1. Иван Грковић
  2. Радоица Бурлић
  3. Бранко Симовић
  4. Видан Михајиловић
  5. Рада Новаковић
  6. Јелена Боловић
  7. Мирослав Димитријевић

Председник Општине и заменик председника Општине су чланови Већа по функцији.