Насловна | Општинско веће
Општинско веће

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне
покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области. 

Чланови Већа:

  1. Милоје Благојевић, дипл.правник
  2. Андрија Вукашиновић, птт техничар
  3.  Видан Михајловић
  4. Бранислав Глушац, дипл.инжењер пољопривреде
  5. Милован Вуксановић, дипл.инж.агроекономије
  6. Рада Новаковић, економиста
  7. Јован Пилиповић, грађ.инжењер
  8. Драгослав Шљивић, предузетник
  9. Горан Јанковић, дипл.машински инжењер

Председник Општине и заменик председника Општине су чланови Већа по функцији.