15. Седница СО Пожега - дневни ред
18.04.2018. 10:13

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

 

За понедељак 23.04.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ПЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

- ПРВУ ВАНРЕДНУ-

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 1. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ (извршење обавезе по пресуди Апелационог суда у Крагујевцу бр. гж 1158/17 од 05.03.2018. године) – материјал на седници

 

ПРЕДСЕДНИК СО

Зорица Митровић

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
12.04.2018. 12:04

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години
20.04.2018. 16:54

            На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС “, бр.10/2013, 142/2014 и 103/2015), члана 44.став 1. тачка 5.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 54. став 1. Статута општине Пожега (“Службени лист опшине Пожега”, бр.2/08, 3/09 и 3/10), Одлуке о буџету општине Пожега за 2018.годину (“Службени лист општине Пожега”, бр.11/17), и тачке  2.4 шифра мере 102. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за 2018.годину 01 број 320-6/18 (“Службени лист општине Пожега”, бр. 2/18), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01651/2018-09 од 19.марта.2018.године, Председник општине Пожега дана 20.04.2018, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 УСМЕРЕНИМ НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

на територији општине Пожега у 2018.години

           

I. Предмет расподеле су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Пожега за 2018.годину, опредељена за меру 2.4 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде.

а) Средства распоређена у оквиру Програма 0101 – Развој пољопривреде, функционална класификација 421- Пољопривреда, програмска активност -0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, позиција 54, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б) Средства ће се одобрити удружењима са седиштем на територији општине Пожега за активности које се спроводе на територији општине Пожега.

в) При одлучивању руководиће се следећим:

 • јасна и развијена идеја деловања,
 • сопствено инвестирање у пројекат.

г) Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2018.године.

д) Председник општине задржава право на избор апликације-пројекта који ће бити подржани- подношење предлога пројекта не гарантује његово финансирање.

ђ) Предмет подстицајних средстава нису трошкови које је подносилац пројекта платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.

е) Пројекти се неће одобравати кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији – предрачунима.

ж) Предмет подстицајних средстава су трошкови набавке квалитетних приплодних грла оваца, ради побољшања квалитета стада и повећање броја грла оваца, стварања базе мушких приплодњака елитног порекла преко којих би се даље радило на побољшању квалитета широке популације.

з) Са корисником одобрених средстава општина ће закључити Уговор о коришћењу средстава, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, нарочито начин финансијског правдања наменског утрошка одобрених средстава.

 1. Пријаве на конкурс -пројекти подносе се на прописаном обрасцу- апликацији, а који се може преузети на сајту општине Пожега: www.pozega.org.rs или у канцеларији бр.39 – пољопривреда.
 2. Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : “Пријава на Конкурс за финансирање пројеката – Удружења из области пољопривреде”.
 3. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити копију Решења о регистрацији удружења.
 4. V. Конкурс је отворен 7 (седам) дана од дана објављивања, а пријаве на конкурс се подносе на писарници општинске управе Пожега.

 

Конкурс је објављен 20.04.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Милан Божић

Пратећа документација:

Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години - Преузми

Апликациони формулар за конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње  за 2018. годину - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Набавка рачунарске опреме
20.04.2018. 10:38

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Набавка рачунарске опреме - Преузми

oпширније...
 
Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка рачунарске опреме
20.04.2018. 10:37

Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка рачунарске опреме - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Дани општине Пожега 2018.
03.04.2018. 18:36

oпширније...
 
14. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
23.03.2018. 18:52

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

 

За четвртак 29.03.2018. године, у 10.00 часова

у великој сали Скупштине општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ЧЕТРНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)
 3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“
 5. ОДЛУКА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У УДЕО ОПШТИНЕ У КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
 6. ОДЛУКА ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – КОРИСНИК ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖЕГА – ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА    О    АУТОБУСКИМ    СТАЈАЛИШТИМА        УЗ    САГЛАСНОСТ    МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  ЗА  2017.  ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 11. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
 15. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 16. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Културни центар Пожега - у ликвидацији
 17. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Спортски објекти“ ДОО Пожега – у ликвидацији
 18. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ J.П. Дирекција за изградњу - Пожега, Пожега - у ликвидацији
 19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
 20. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
 21. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 23. РАЗНО

 

ПРЕДСЕДНИК СО,

Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

oпширније...
 
Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години
08.03.2018. 14:40

На основу члана 24. Закона о јавном  информисању и медијима (,,Службени гласник РС“ број 83­­/2014,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 54. Статута општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15) председник општине Пожега доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА                

ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  У 2018. ГОДИНИ

I

Именује се стручна комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018 години, (у даљем тексту Комисија), у саставу:

          1.  Новка Илић, на предлог УНС-а              

          2.  Владимир Илић,  на предлог ДНВ-а

          3.  Зорица Новаковић, медијски стручњак

II

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2018. години, изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс, сачини образложени предлог о расподели средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

 

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка рачунарске опреме
20.04.2018. 10:37

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка рачунарске опреме - Преузми

oпширније...
 
Јавна набавка отворени поступак, Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега. ЈН бр. 1.3.10/2018
18.04.2018. 16:01

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности : Набавка рачунарске опреме
18.04.2018. 14:39

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке