Насловна | Обједињена процедура
Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА

У Републици Србији од 04.01.2016. године почело је издавање електронских грађевинских дозвола у свим локалним самоуправама, а у складу са изменама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) .

Сви захтеви за добијање дозвола у поступку обједињене процедуре, подносиће се искључиво у електронској форми, а грађани ће захтеве моћи да подносе сами или посредством овлашћених лица (пројектаната и др.).

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења уз члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Систем електронских дозвола се налази у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко сајтова АПР, Министарства грађевинарства и сајтова локалних самоуправа, као и на сајту www.građevinskedozvole.rs, где се могу наћи и упутства за пријаву на систем, начин коришћења, попуњавање појединачних захтева, дигитално потписивање пријава, као и праћење статуса поднете пријаве.

Порталу за електронско подношење захтева за грађење може се приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/
Захтеве за дозволе ће моћи да поднесу само лица која поседују електронски сертификат, који може да се добије у шест сертификационих тела - МУП и Војска Србије, Пошта Србије, Привредна комора Србије, Halcom i E-smart systems.

Минимум техничких услова за приступање систему е-дозвола подразумева да корисник поседује рачунар са Windows XP оперативним системом, новији интернет претраживач и интернет са брзином download-a од 1Mbps i upload-a од 0,5Mbps.

Систем је једноставан јер се кроз процедуру пролази у пет корака, бирањем опција из падајућих менија. Омогућено је праћење тока решавања захтева, a подносилац и институције укључене у процедуру добијају имејлом обавештења о статусу предмета.

Остали захтеви из области урбанизма и грађевинaрства (информација о локацији, уверења, извод из плана, иницијатива за израду или измену плана, и сл.) подносе се и даље у писаној форми преко писарнице Општинске управе Пожега.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Водич кроз дозволе за изградњу - Преузми

Висина накнада за ЦЕОП - Преузми

Упутство за плаћање такси и накнада - Преузми 

Локалне административне таксе - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури објављена су у електронском облику на страници Е-Управа - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине