Пожега
Насловна | Центар за социјални рад
Центар за социјални рад

Oсновни подаци

Пословно име: Центар за социјални рад Пожега  са Домским одељењем за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега

Скраћено пословно име: ЦСР Пожега и Домско одељење Пожега

Регистарски  број: 6170005045

Матични број :07112475

ПИБ: 101004425

Правна форма: Органзација социјалне заштите

Седиште: Пожега

Претежна делатност Центра за социјални рад Пожега:  остала непоменута  социјална заштита без смештаја 88.99,  делатност Домскг одељења за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега: рад установа за стара лица  с посебним потребама ( услуга домског смештаја) 87.30.

Година оснивања Центра за социјални рад Пожега: 1965.год, а  Домскиг одељења за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега 2003 год.

Број телефона за контакт: 031/3816-474

Електронска адреса за контакт: info@csrpozega.rs

Веб сајт: www.csrpozega.rs 


Делатност Центра за социјални рад Пожега

Центар за социјални рад Пожега  доноси одлуке о остваривању права корисника и пружа услуге корисницима у складу са законом и прописима донетим на основу закона. У вршењу јавних овлашћења, центар, као установа социјалне заштите и као орган старатељства, поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним  важећим правилницима из области социјалне заштите  док у  вршењу других послова утврђених законом, центар поступа по стандардима и нормативима које утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе.

1)  У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, одлучује о:

1. остваривању права на материјално обезбеђење;

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;

6. хранитељству;

7. усвојењу;

8. старатељству;

 9. одређивању и промени личног имена детета;

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

2) У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

- спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и нагодба);

 - доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

- доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;

- пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

- спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

- врши попис и процену имовине лица под старатељством

- сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;

- спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

- подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике

- присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

- доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања; - присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

- обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

- стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

- спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

- стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,

- доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара

- предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

- обавља друге послове утврђене законом.

 3) Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

 

Центар за социјални рад Пожега  током година бављења  пословима из свог домена упућен је на  сарадњу   са другим   установа  и службама , али је  због  саме природе своје делатности ,сарадњу у највећој мери  остваривао са  здравственим и образовним   установама на локалном нивоу.Функционалну сарадњу са пожешким устаноновама и службама ЦСР Пожега има са локалном самоуправом, домом здравља Пожега , школским  институцијама и удружењима чије су  активности  комплементарни са активностима  из делокругом рада  Центра.

Од 2003.године  Центар за социјални рад Пожега  континуирано пружа услугу домског смештаја у својој организационој јединици  Домском одељењењу  Пожега  које се налази у кругу болничког одељења Здравственог центра Ужице у ул. Болничка бб

У  оквиру Домског одељења Пожега  пружа се  услуга домског смештаја за лица:

              1.)са навршених 65 година живота која због ограничених способности имају тешкоће да живе самостално без целодневне подршке ,неге и надзора.

             2.)са навршених 26 година живота, која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком .

               Услуга домског смештаја обезбеђује корисницима  становање и задовољење основних животних потреба, као и здравствену заштиту.ЦСР Пожега у оквиру Домског одељења Пожега  пружа услугу домског смештаја за лица:

              1.)са навршених 65 година живота која због ограничених способности имају тешкоће да живе самостално без целодневне подршке ,неге и надзора.

             2.)са навршених 26 година живота, која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници. током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници..Услуга домског смештаја корисницима је доступна 24 часа дневно.

      Центар за социјални рад Пожега  је,  поред  услуге домског смештаја  коју континуирано пружа од 2003.године реализовао  и  низ пројеката као што су: ,,Дневни центар за децу из породица у ризику“ , ,,Помоћ у кући старијим и инвалидним лицима“, ,,Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ и,,Социјално становање у заштићеним условима“.

 

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler