Насловна | Центар за социјални рад
Центар за социјални рад

Oсновни подаци

Пословно име: Центар за социјални рад Пожега  са Домским одељењем за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега

Скраћено пословно име: ЦСР Пожега и Домско одељење Пожега

Регистарски  број: 6170005045

Матични број :07112475

ПИБ: 101004425

Правна форма: Органзација социјалне заштите

Седиште: Пожега

Претежна делатност Центра за социјални рад Пожега:  остала непоменута  социјална заштита без смештаја 88.99,  делатност Домскг одељења за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега: рад установа за стара лица  с посебним потребама ( услуга домског смештаја) 87.30.

Година оснивања Центра за социјални рад Пожега: 1965.год, а  Домскиг одељења за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ Пожега 2003 год.

Број телефона за контакт: 031/3816-474

Електронска адреса за контакт: info@csrpozega.rs

Веб сајт: www.csrpozega.rs 


Делатност Центра за социјални рад Пожега

Центар за социјални рад Пожега  доноси одлуке о остваривању права корисника и пружа услуге корисницима у складу са законом и прописима донетим на основу закона. У вршењу јавних овлашћења, центар, као установа социјалне заштите и као орган старатељства, поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним  важећим правилницима из области социјалне заштите  док у  вршењу других послова утврђених законом, центар поступа по стандардима и нормативима које утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе.

1)  У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, одлучује о:

1. остваривању права на материјално обезбеђење;

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;

6. хранитељству;

7. усвојењу;

8. старатељству;

 9. одређивању и промени личног имена детета;

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

2) У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

- спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и нагодба);

 - доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

- доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;

- пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

- спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

- врши попис и процену имовине лица под старатељством

- сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;

- спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

- подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике

- присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

- доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања; - присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

- обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

- стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

- спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

- стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,

- доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара

- предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

- обавља друге послове утврђене законом.

 3) Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

 

Центар за социјални рад Пожега  током година бављења  пословима из свог домена упућен је на  сарадњу   са другим   установа  и службама , али је  због  саме природе своје делатности ,сарадњу у највећој мери  остваривао са  здравственим и образовним   установама на локалном нивоу.Функционалну сарадњу са пожешким устаноновама и службама ЦСР Пожега има са локалном самоуправом, домом здравља Пожега , школским  институцијама и удружењима чије су  активности  комплементарни са активностима  из делокругом рада  Центра.

Од 2003.године  Центар за социјални рад Пожега  континуирано пружа услугу домског смештаја у својој организационој јединици  Домском одељењењу  Пожега  које се налази у кругу болничког одељења Здравственог центра Ужице у ул. Болничка бб

У  оквиру Домског одељења Пожега  пружа се  услуга домског смештаја за лица:

              1.)са навршених 65 година живота која због ограничених способности имају тешкоће да живе самостално без целодневне подршке ,неге и надзора.

             2.)са навршених 26 година живота, која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком .

               Услуга домског смештаја обезбеђује корисницима  становање и задовољење основних животних потреба, као и здравствену заштиту.ЦСР Пожега у оквиру Домског одељења Пожега  пружа услугу домског смештаја за лица:

              1.)са навршених 65 година живота која због ограничених способности имају тешкоће да живе самостално без целодневне подршке ,неге и надзора.

             2.)са навршених 26 година живота, која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници. током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници..Услуга домског смештаја корисницима је доступна 24 часа дневно.

      Центар за социјални рад Пожега  је,  поред  услуге домског смештаја  коју континуирано пружа од 2003.године реализовао  и  низ пројеката као што су: ,,Дневни центар за децу из породица у ризику“ , ,,Помоћ у кући старијим и инвалидним лицима“, ,,Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ и,,Социјално становање у заштићеним условима“.