Пожега
Насловна | Одељење за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове Општинске управе који се односе на: обављање управног надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине Општине и поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја заштити животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно – правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, припрему нацрта и израду нормативно – правних аката из надлежности Одељења, организовање, усмеравање и спровођење надзора над пословима на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у складу са законом.


Просветна инспекција врши инспекцијски надзор у основним и средњим школама, као и у предшколским установама.

Поступање се врши према Закону о основама система образовања и васпитања "Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011), закону о основној школи "Службеном гласнику РС", бр. 72/2009), закону о средњој школи "Службеном гласнику РС", бр. 72/2009 и 52/2011) и закону о предшколском образовању и васпитању "Службеном гласнику РС", бр.18/2010.)

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

Члан 148.

Просветни инспектор:

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. овог закона;
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) обавља друге послове, у складу са законом.

Контакт:

Просветна инспекција налази на другом спрату зграде Општине, канцеларија број 30.

Телефон: 031/ 3816-401, локал 118

Просветни инспектор:
Милена Павловић

контакт е-маил: prosvetni.inspektor@pozega.ls.gov.rs


Саобраћајна инспекција обавља надзор - контролу ''локалног превоза'', који се одвија на територији општине Пожега, а који је поверен општини од стране Републике Србије  (Чл. 2. став 1. тачка 14. а у складу са чл. 44-б. став 1 Закона о превозу у друмском саобраћају). 

Члан 44б

Поверава се општинској, односно градској управи вршење послова инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза и то: 

- ванлинијског превоза путника, 

- линијског и ванлинијског превоза ствари, 

- превоза за сопствене потребе лица и ствари и 

- аутотакси превоза.

Овлашћено лице општинске, односно градске управе, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује локални превоз, има дужности и овлашћења из чл. 44. и 44а овог закона.

Поверава се аутономној покрајини вршење послова инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању линијског и ванлинијског превоза путника и ствари и превоза за сопствене потребе лица и ствари, који отпочиње и који се завршава на траси на територији аутономне покрајине, као и у прегледу аутобуске станице, аутобуског стајалишта и друге документације привредног друштва које управља аутобуском станицом у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга.

Овлашћено лице аутономне покрајине у вршењу послова инспекцијског надзора над обављањем превоза из става 3. овог члана има дужности и овлашћења из чл. 44. и 44а овог закона.

Члан 44

Инспекцијски надзор врши Министарство преко републичког инспектора за друмски саобраћај.

Републички инспектор за друмски саобраћај има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:

1) прегледа возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају и контролише потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, товарне листове, саобраћајне дозволе и друго);

2) прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и другу документацију привредног друштва које управља аутобуском станицом у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга;

3) контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списковима путника и другу документацију у вези са обављањем делатности јавног превоза;

4) контролише отпремнице, спискове радника и других лица која имају право на превоз за сопствене потребе и друге документе у вези са обављањем превоза ствари и лица за сопствене потребе;

5) утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих исправа;

6) контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за сопствене потребе;

7) контролише уговоре, превозне исправе и пословање наручилаца превоза, односно корисника превоза, који се односе на превоз.

Члан 44а

У вршењу инспекцијског надзора републички инспектор за друмски саобраћај дужан је и овлашћен да:

1) подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да превозник не обавља линијски превоз путника у складу са овереним редом вожње;

2) нареди отклањање недостатака у погледу:

(1) испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза и превоза за сопствене потребе;

(2) прописаних услова за рад аутобуских станица и аутобуских стајалишта;

(3) уредне контроле техничке исправности возила;

(4) придржавања реда вожње;

(5) пословања привредног друштва које управља аутобуском станицом, и

(6) пословања превозника и извршавања задатака и послова посаде возила;

3) забрани наплату станичних услуга станицама које не испуњавају услове прописане законом и прописима донетим на основу овог закона;

4) забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства употребљавају противно прописима;

5) искључи возило којим се врши јавни превоз и превоз за сопствене потребе противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног искључивања возила истог превозника, привредног друштва, другог правног лица, предузетника или физичког лица у трајању од десет дана;

6) привремено одузме возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и изда потврду о одузимању возила;

7) привремено одузме идентификациону исправу, којом је утврђено право на обављање делатности, до отклањања утврђене неправилности и изда потврду о одузимању исте;

8) изриче и наплаћује новчане казне на лицу места када је то предвиђено овим законом или прописом донетим на основу овог закона.

Контакт:

Саобраћајна инспекција налази се у приземљу зграде Општине, канцеларија број 6.

Телефон: 031/ 3816-401, локал 112.

контакт е-маил: 


Инспектор за путеве  у оквиру свог описа послова и надлежности врши надзор над спровођењем Општинске одлуке о локалним  и некатегорисаним путевима и улицама (Оп.сл.гл.бр.13/05),а нарочито у погледу:

  1. Стања локалних и некатегорисаних путева и улица,правилног одржавања по техничким и другим прописима,техничких и других услова којима се осигурава способност пута  односно улица за безбедан и несметан саобраћај,
  2. услова саобраћаја на локалним и некатегорисаним путевима и улицама и мере заштите тих путева и улица,
  3. примена техничких прописа,техничких норматива и стандада приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи,реконструкцији и одржавању локалних  и некатегорисаних путева и улица.

        Изворни закон за поступање је Закон о јавним путевима објављен у Сл.гласнику Републике Србије

              Бр. 101/2005

Контакт е-маил:


Комунална инспекција контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен Законом о комуналним делатностима и прописима донетим на основу закона, контролише стање комуналних објеката и врши надзор над применом Општинских одлука.

1. Одлука о одржавању чистоће на подручју општине Пожега:

- чишћење јавних и осталих површина (уклањање блата, отпадака и сваке друге нечистоће са јавних површина, као и одржавање посуда за смеће)

- изношење и депоновање смећа (са јавних и осталих површина, кућног смећа...)

- уклањање грађевинског, огревног и другог материјала са јавних и осталих површина

- уклањање хаварисаних и дотрајалих возила са јавних површина

- уклањање ствари и других предмета постављених без одобрења надлежног органа

- уклањање корова и штетног растиња са јавних и осталих површина

- изношење фекалија (нужници и септичке јаме)

2. Одлука о водоводу и канализацији (кућне инсталације и прикључци на јавни водовод и канализацију)

3. Одлука о држању животиња (услови за држање домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Пожега)

4. Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима (контрола радног времена угоститељских објеката)

5. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене у пословне сврхе (постављање киоска, летњих и зимских башти, рекламних паноа, угоститељских гарнитура-столова и столица, тезги, расхладних витрина, сунцобрана...)

6. Одлука о сахрањивању и гробљима

Наведену комуналну делатност врши ЈКП "Наш Дом", а надзор над њиховим радом врши општинска комунална инспекција.

Контакт:

Комунална инспекција налази се у приземљу зграде Општине, канцеларија број 5.
 

Телефон: 031/ 3816-401, локал 286

Комунални инспектори:

Милорад Николић

Желимир Ребић

контакт е-маил: komunalni.inspektor@pozega.ls.gov.rs


Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли:

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове

- је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења

- је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са Законом

- се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова

- је градилиште обележено на прописан начин

- извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације које се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета

- је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине

- на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине

- извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин

- се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта

- је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона

- је за објекат који се користи издата употребна дозвола

- се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола

Грађевински инспектор овлашћен је да врши надзор над коришћењем објеката и да предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.

У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.

Грађевински инспектор дужан је да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења и мишљења, као и да непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора када је то неопходно.

Контакт:

Грађевинска инспекција се налази у приземљу зграде Општине, канцеларија број 6.

Телефон: 031/ 3816-401 локал 112

Грађевински инспектор:

Дејан Ђуровски

gradjevinski.inspektor@pozega.ls.gov.rs
 

Инспектор за заштиту животне средине: Стара се над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе, стара се над применом мера заштите од буке у граду, односно општини, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и обављања делатности радњи и предузећа, врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођења мера утврђених у Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на Студију затеченог стања, доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору.

Контакт:

Инспекција за заштиту животне средине се налази у приземљу зграде Општине, канцеларија број 6.

Телефон: 031/ 3816-401 локал 112

Инспектор за заштиту животне средине:

Ненад Матијевић

ekoloski.inspektor@pozega.ls.gov.rs

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
bostancı escort beykoz escort
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler