Насловна | Архива | Обавештење за јавност у вези извођења геолошких истраживања литијума, бора и пратеће асоцијације елемената на подручју Добриње
Обавештење за јавност у вези извођења геолошких истраживања литијума, бора и пратеће асоцијације елемената на подручју Добриње
14.04.2021. 14:52

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обзиром на велику заинтересованост у вези извођења геолошких истраживања литијума, бора и пратеће асоцијације елемената на подручју Добриње, од стране привредног друштва „Jadar Lithium“ d.o.o. из Београда, Општинска управа Пожега обавештава грађане општине Пожега следеће :

Геолошки истражни радови су све врсте теренских, лабораторијских и кабинетских истраживања и испитивања која се изводе у циљу проналажења и истраживања минералних и других геолошких ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалне енергије, као и истраживања геолошке средине.

Минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални ресурси, као и други геолошки ресурси су природно богатство у својини Републике Србије и могу се користити под условима и на начин утврђен Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон).

Примењена геолошка истраживања изводе се на основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје Министарство рударства и енергетике Републике Србије. Нисмо у могућности да Вaм, доставимо Решење Министарства рударства и енергетике бр.310-02-1923/2019-02 од 01.03.2021.год. издато за истражно поље бр.2428, јер исто још увек нам није достављено од стране надлежног Министарства.

У складу са чланом 43 Закона, почетак радова на геолошким истраживањима, носилац истраживања у овом случају „Jadar Lithium“ d.o.o. из Београда, дужан је да пријави 15 дана пре почетка извођења пројектованих истражних радова, надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази истражни простор, органу који је издао решење о одобрењу за истраживање и геолошкој и/или рударској инспекцији.

Општинска управа општине Пожега обавештена је дописом 05.04.2021.год. од стране носиоца „Jadar Lithium“ да радови почињу 17.04.2021.год. Пријава почетка радова на геолошким истраживањима, по закону садржи податке о: носиоцу истраживања, броју решења и датуму његовог издавања, броју истражног простора, као и податке о извођачу геолошких истраживања и вршиоцу стручног надзора.

Ради транспарентности и укључивања јавности у све одлуке које се тичу општине Пожега, обавештење је оглашено на званичном сајту општине Пожега 07.04.2021.год. и тако испоштовано начело информисања и учешћа јавности - у остваривању права на здраву животну средину јер свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину. Сви подаци о стању животне средине су јавни.

Систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује : Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању привредне и друге делатности користе природне вредности, угрожавају или загађују животну средину, научне и стручне организације и друге јавне службе, грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге организације. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Чланом 50 Закона носилац истраживања дужан је да између осталог: прибави доказ о праву коришћења, закупа, сагласности власника, односно службености на земљишту, као и о условима за предузимање мера техничке заштите од надлежне установе за заштиту споменика културе, на којем планира да изведе пројектоване истражне радове (истражне бушотине, раскопе, истражне етаже, истражне рударске радове и др.), пре почетка извођења истих радова.

У складу са члан 168 Закона о рударству и геолошким истраживањима, инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово спровођење врши Министарство, преко геолошких и рударских инспектора.

Чланом 180 овог Закона, одређено је да ће се новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара за привредни преступ казнити привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, ако не поступи у складу са чланом 50.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, издало је Информацију о евентуалним ограничењима за извођење истражних радова, 03 бр. 350-330/20 од 04.12.2020.год., као извод из Просторног плана општине Пожега.

Просторним планом општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.8/13) поглавље    1.1.    „Делови    планског    подручја    за    које    се    предвиђа     обавезна    израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта“, одређена је обавеза израде Плана детаљне регулације за подручја за експлоатацију и прераду минералних сировина, којим ће се дефинисати режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Такође, поменутим планским актом је прописано је следеће:

„Експлоатација минералних сировина треба да има за циљ да се :

  • организовано и плански истражују нова лежишта термоминералних вода јер постојећа изворишта указују на ту могућност;
  • рационално користе минералне сировине, руде и енергенти са економског аспекта сагледавајући могућност искориштавања значајног енергетског потенцијала бројних водотокова.

Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се :

  • стварањем услова за интензивније и комплексније коришћење минералног богатства;
  • интензивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима;
  • санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројеката који минимално угрожавају животну средину, применом тзв. „зеленог инжењерства" и „технологије без или са минимумом отпадака";
  • стимулисањем рударства малих капацитета, односно оптималног коришћења малих лежишта, што је посебно интересантно код злата и квалитетнијег грађевинско- техничког камена и др.

Експлоатација минералних сировина условљена је режимима санитарне заштите регионалних изворишта водоснабдевања.

За   одрживу    експлоатацију    геолошких    ресурса    значајна    је    примена    следећих принципа:

  • искоришћавање основних минералних сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу рентабилно екстраховати, уз посебан нагласак на бочне и подинске стене лежишта које се често могу користити као грађевинско-технички камен или у друге сврхе;
  • минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у техногену сировину која се користи у одговарајућем производном процесу;
  • очување и унапређење квалитета и квантитета воде; елиминисање загађивача у непосредној и ужој зони санитарне заштите издани воде. Захватање и флаширање воде је забрањено изузев у случају добијања лиценце према поступку прописаном од стране Републике за коришћење природног добра институције надлежне за управљање.“

Сходно члану 31 Закона о рударству и геолошким истраживањима, предметно решење Министарства рударства и енергетике је коначно и против њега се може покренути управни спор.

За све остале тражене акте као и радње (захтев за забрану почетка извођења радова и сл.) од стране заинтересоване јавности, јединица локалне самоуправе није надлежна, те ћемо захтев проследити Министарству рударства и енергетике, Одељењу за геолошка истраживања и рударство у циљу добијања предметног решења и додатних информација у вези планираних геолошких истраживања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

Обавештење за јавност (комплетан текст .пдф формат) - Преузми