were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

buy 100% authentic luxury perfectrichardmille with a 2 year warranty and free ground shipping! retail all of the world's luxury brand https://www.patekphilippe.to. the many who sells the best https://franckmuller.to can be described as control masterpiece. https://redditwatches.com/ price list. the best https://www.littlesexdoll.com in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. this famous manoloblahnikreplica gives you maturity and successful feeling in every place you go. cheap designer https://www.wherewatches.com/ for men. Пожега
Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
25.05.2022. 11:54

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, примило је захтев 03 бр. 501-23/2022 од 24.05.2022.год., за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом од стране оператера Самостална занатска радња „SOLIDUS“ Павловић Владимир ПР Пилатовићи, општина Пожега, са матичним бројем : 55521620 и ПИБ : 100862342. Шифра претежне делатности : 27530 –Ливење лаких метала.

Текст обавештења - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину
24.05.2022. 07:43

Александар Цветковић ПР“Сакупљање и рециклажа секундарних сировина Цветковић метали“ Узићи 45, Пожега, носиoц пројекта : '' Центар за  механички третман  и складиштење  неопасног отпада капацитета складиштења 1250 т / год  односно 200 т / дан, у оквиру кат. парцеле бр.892/2 КО Узићи (Општина Пожега)’’, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Обавештење  - Преузми

oпширније...
 
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пожега
16.05.2022. 14:51

На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 01 број 111-1/22 од 13.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехичких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 01 број 110-8/22 од 20.04.2022. године, општина Пожега дана 16.05.2022. године расписује,

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Пожега

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Пожега за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), а у складу са чланом 15 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехичких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде (у даљем тексту: Правилник), расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Пожега. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Пожега.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

  1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      - U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

      - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

  1. Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема       техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

  1. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
  2. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Прилог 1 - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 - Преузми

Прилог 4 - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и планови јавних набавки за 2022. годину
03.02.2022. 13:54

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинска управа Пожега) - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинско веће општине Пожега) - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обавештење о извођењу рударских радова - "Јелен До"
18.05.2022. 11:46

Обавештење о извођењу рударских радова - "Јелен До"  - Преузми

oпширније...
 
КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ намењене побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала
28.04.2022. 09:58

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ намењене побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала - Преузми

oпширније...
 
​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
20.04.2022. 13:05

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Самостална занатска радња „SOLIDUS“ Павловић Владимир ПР Пилатовићи, општина Пожега, носиoц пројекта : „Складиштење и термички третман (ливење) неопасног отпада од алуминијума, дневних количина складиштења 5 тона и 60 тона на годишњем нивоу, а ливења 0,4 тоне на дан и 60 тона годишње, у оквиру кат. парцеле бр.1604/1 КО Пилатовићи Општина Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Катастарска парцела број 1604/1 КО Пилатовићи налази се изван градског урбанистичког подручја Пожеге, у подручју које није обухваћено урбанистичким планом детаљне разраде, већ су правила изградње и уређења локације прописани Просторним планом општине Пожега («Службени лист општине Пожега» бр. 8/13). Према намени простора дефинисаној у оквиру плана, катастарска парцела број 1604/1 КО Пилатовићи, опредељена је : према карти Шеме насеља Просторног плана Пожега - локација је у оквиру постојећег грађевинског реона – рурално становање постојеће. Реферална карта бр.1, Намена простора, истог плана, дефинише предметну парцелу као постојећи изграђени простор.

Наведено складиштење и третман обављаће се у објекту за који је прибављено Решење о озакоњењу  03 број 351-041/2021 од 11.10.2021.год. издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Предметна локација има директан присту са кат. парцеле бр.2208/3 КО Пилатовићи која представља локални пут I реда, ул.Пилатовачка.

Катастарска парцела број 1604/1  КО Пилатовићи површине 5960 м2 се према врсти земљишта води као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, имаоца права на парцели и објектима Владимира (Микан) Павловића из Пожеге, ул. Војводе Мишића бр.11, својина приватна у уделу 1/1.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј. закључно са 29.04.2022.год.

oпширније...
 

Јавне набавке

Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације
09.07.2021. 11:46

Позив за подношење понуда-Радови на одржавању хоризонталне сигнализације - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке