Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


441 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Набавка енергената за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
442 О Д Л У К А о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Уговор за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
443 Одлука о измени уговора о извођењу радова на уређењу дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега
444 Јавна набавка радова- Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста, јн бр.1.3.32/2017
445 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Набавка видео опреме за потребе ПУ"Олга Јовичић-Рита"
446 Услуга извођења екскурзија ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку обликована по партијама ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.5/2017
447 Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА, ЈН број 1.1.16-п/2017 - конкурсна документација и ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
448 О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку радова Санација клизишта „Бабићи“ на делу пута Бакионица - Папратиште - Јелен До
449 Одлука о додели уговора Санација клизишта „Бадњина“ на делу пута Пожега - Бакионица - Јелен До
450 Јавна набавка радова - Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног колектора према улици Момчила Тешића

Страна 45 од 58, приказ 441 - 450 од 575 набавке