Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 О Д Л У К А о измени уговора за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги
12 Измена конкурсне документације за јн Набавка рачунарске опрема
13 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн Набавка рачунарске опреме
14 О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal Jet“
15 О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.
16 О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.
17 Измена конкурсне документације за јавну набавку Рачунарске опреме
18 Питања и одговори у вези јавне набавке Рачунарске опреме
19 Обавештење о закљученом уговору - Народна библиотека Пожега - за отворени поступак јавне набавке - Електрична енергија - ЈН бр. 1.1.15/2019
20 Обавештење о закљученом уговору - ОШ Петар Лековић Пожега - за отворени поступак јавне набавке - Електрична енергија - ЈН бр. 1.1.15/2019

Страна 2 од 68, приказ 11 - 20 од 673 набавке