Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


11 Одлука о додели уговора за партију 1- Средства за одржавање хигијене за потребе Центра за социјални рад Пожега и Одлука о обустави за партију 2 Прибор за одржавање хигијене
12 Одлука о обустави поступка јнмв Набавка службеног аутомобила за потребе ОШ "Петар Лековић" Пожега
13 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН бр.1.3.5/2019
14 Измена конкурсне документације за јавну набавку Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН бр.1.3.5/2019
15 Одговори на питања у вези јавне набавке Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица. ЈН бр.1.3.5/2019
16 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА. ЈН бр.1.1.4-п.п./2019
17 О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци радова: Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега
18 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
19 Питања и одговори у вези јн Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште
20 Измена конкурсне документације за јн Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште

Страна 2 од 62, приказ 11 - 20 од 613 набавке