12. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
15.12.2017. 12:36

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 21.12.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДВАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – Електромрежа Србије
8. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
10. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА
11. МОДЕЛ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ
12. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
13. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
16. ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ - СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2018- 2020. ГОДИНУ
17. ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2017. ГОДИНУ СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА- ЉУТИЦЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА- ПОЧЕЧА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК- БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК- БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА- ЉУТИЦЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА- ПОЧЕЧА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
18. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
19. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ У ПОЖЕГИ ЗА 2018. ГОДИНУ
20. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
21. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
23. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу

Снимак 12. Седнице СО Пожега 21.12.2017. године