Насловна | ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2021. години
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2021. години
13.01.2021. 10:56

На основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2021. годину (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.10/20) и Одлуке о  остваривањu права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (,,Сл. лист општине Пожега“ бр.8/20), Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу општине Пожега, дана 13.01.2021. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу новчаних средстава

за финансирање вантелесне оплодње у 2021. години

I

Предмет Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Пожега за 2021.годину, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити само једном.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

 • да оба партнера имају држављанство Републике Србије;
 • да оба партнера имају пребивалиште на територији општине Пожега најмање годину дана пре дана подношења захтева;
 • да је жена старија од 43 године без обзира на начин на који се поступак биомедицински потпомогнутог оплођења спроводи, а уколико је млађа од 43 године искључиво ако је неопходно спровести поступак биомедицински потпомогнутог оплођења са донираним репродуктивним ћелијама;
 • да је жена млађа од 50 година.

 

III

Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

 • захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из средстава буџета општине Пожега (образац се преузима на писарници Општинске управе или званичној интернет презентацији општине - www.pozega.org.rs),
 • извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока, оверена од стране надлежног органа, да пар остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице);
 • уверењa о држављанству Републике Србије за оба партнера;
 • уверењa о пребивалишту за оба партнера;
 • фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте;
 • профактура здравствене установе, која ће спроводити поступак вантелесне оплодње, о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар код надлежног органа;
 • извештај лекара којим се потврђује да је неопходно спровести поступак биомедицински потпомогнутог оплођења са донираним репродуктивним ћелијама, уколико је такав поступак неопходан.

IV

Јавни позив тече од дана објављивања на oгласној табли Скупштине општине и званичној интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs, од 13.01.2021. године и отворен је до утрошка новчаних средстава опредељених за финансирање вантелесне оплодње.

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из средстава буџета општинe, са потребном документацијом, подноси се у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком - "За Комисију за остваривање права навантелеснуоплодњу", или предајом лично написарници Општинске управе општине Пожега.

Одлуку о додели финансијске помоћи доноси Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу.

 На основу Одлуке закључује се уговор између корисника средстава и општине Пожегао међусобним правима и обавезама.

V

Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су му додељена.

Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у противном ће се покренути поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну камату.

VI

Ближе информације у вези Јавног позива могу се добити у Општинској управи општине Пожега. Особe за контакт:Oливера Бркић, тел.812-742 и Ана Петковић, тел. 3816-401, лок 232.

КОМИСИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

НА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

02 број:115-1/21 од13.01.2021. године

Председник Комисије

                                                               др Вера Матовић

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац захтева - Преузми