Насловна | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
29.01.2020. 21:30

На основу члана 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016),чланова 23. и 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), у вези са чланом 4а ставом 1. тачком 1) Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019), Општинска управа општине Пожега, оглашава.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

 I Орган у коме се раднo местo попуњава

      Општинска управа општине Пожега, у Пожеги, Трг Слободе број 9.

 II Радно место које се попуњава:

            1.  Радно место Службеник за јавне набавке у Одељењу за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

           Опис послова: Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема конкурсну документацију у складу са достављеном техничком документацијом или спецификацијом буџетског корисника за чије потребе се врши јавна набавка; преузима  понуде  у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама;  води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију; Саставља извештај о уговорима о јавним набавкама за потребе Републичке управе за јавне набавке и  обавља  друге послове по налогу руководиоца Одељења и Начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области  друштвено- хуманистичких, природно математичких или техничко - технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,најмање годину радног искуства у струци, лиценца за јавне набавке.

 Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом

III Место рада 

         Општина Пожега, Општинска управа, Трг Слободе бр. 9. 

IV.Адреса на коју се подносе пријаве

       Општинска управа општине Пожега – Конкурсној комисији, са назнаком „За јавни конкурс на радно место Службеник за јавне набавке“ , ул. Трг Слободе 9, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Пожега.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Цео текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава - Преузми