Насловна | Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години
24.01.2020. 12:18

На основу члана 76. Закона о култури (,,Службени. гласник РСˮ, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17), члана 55. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 16/19), председник општине Пожега, дана 24.01.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2020. ГОДИНИ

 

I Предмет Јавног конкурса

Jaвни конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у култури, као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2020. години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,

продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;

11) библиотечко-информационе делатности;

12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

13) менаџмент у култури.

 

II Циљ Јавног конкурса

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области, обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

III Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

За реализацију пројеката поднетих по овом Јавном конкурсу, Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину („Службени лист општине Пожега“ бр. 16/2019) опредељена су средства у износу од 1.600.000,00 динара.

 IV Право учешћа на Јавном конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати. Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Предлагач пројекта не може да:

1) буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;

2) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета општине Пожега за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

1) нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;

2) својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава

прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;

4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;

5) престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.\

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Образац за извештај - Преузми