Насловна | Јавни конкурс за попуњавање положаја - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Заменик начелника Општинске управе општине Пожега
02.03.2019. 10:32

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 57. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Пожега, 01број 011-3/19 од 27.02.2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


I Орган у коме се раднo местo попуњава

Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе бр.9.

II Положај који се попуњава

1.  Заменик начелника Општинске управе општине Пожега – II група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.


Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава 1 - Преузми

Изјава 2 - Преузми