Насловна | Општина Пожега је 12.02.2019. године расписала Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса на територији општине Пожега у 2019. години
Општина Пожега је 12.02.2019. године расписала Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса на територији општине Пожега у 2019. години
13.02.2019. 09:46

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2019. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (14/18),  председник општине Пожега, дана  12.02. 2019. године расписује
 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
У 2019. ГОДИНИ

  1.  Увод

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2019. години.

Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2019. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

  1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

  1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 3.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2019. годину.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији програма - Преузми

Смернице уз текст Конкурса - Преузми