Насловна | Одељење за правне и скупштинске послове
Одељење за правне и скупштинске послове

Одељење за правне и скупштинске послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Предлаже и припрема нацрте општинских аката које доноси начелник Општинске управе.

Даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине о законитости правних и других општих аката које доносе.

Одељење за правне и скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чување извнорних докумената о раду Скупштине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана.

Врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине општине.

Пружа бесплатну правну пмоћ на коју имају право грађани који се обраћају у огласти радних односа, социјално угрожени, борачко инвалидске заштите, здравствене заштите.

Контакт:

Одељење за правне и скупштинске послове се налази на првом и другом спрату зграде Општине, канцеларије број 17,18, 19 и 44.

Телефон: 031/ 812-742 и 031/ 3816 - 401, локали 140, 148, 225

Начелник одељења: Спасојевић Предраг, тел. 031/812-742, канцеларија број 19

Стручни послови за Скупштину општине и Општинско веће: Ђорђевић Радмила, локал 148,  канцеларија број 18

Послови администрације за Скупштину општине и Општинско веће: Милановић Славица, локал 140, канцеларија број 17