Насловна | Јавна предузећа
Јавна предузећа

ЈКП "Наш дом" Пожега

За извршавање послова из области комуналних делатности 30. децембра 1953. године основана је Привредно комунална установа. Установа је 1973. године променила назив у Комунално стамбено-занатско предузеће, затим 1976. године у Комунално предузеће „Наш дом“ Пожега, а потом 1980. године у комуналну радну организацију „Наш дом“, а 29.12.1989. године одлуком Скупштине општине Пожега, основано је Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега.

Предузеће је основано ради обављања комуналних делатности које су незаменљив услов живота и рада грађана и рада других организација, односно предузећа на подручју града Пожеге. 

Основне делатности предузећа су дистрибуција воде, одстрањивање отпадака и смећа, уређење паркова и рекреативних површина, погребне и пратеће активности, изградња хидрограђевинских објеката, рециклажа отпада и друго.

Паркинг сервис

Паркинг места у Пожеги груписана су у две зоне.
Црвена зона обухвата паркинг места у самом центру града.
Плава зона обухвата паркинг места у улицама у ширем центру града. У обе зоне нема временског ограничења паркирања.

Паркинг се наплаћује сваког радног дана у времену од 7 до 19 часова и суботом од 7 до 14 часова. Недељом се паркинг не наплаћује.

Плаћање паркинга се може извршити на један од следећих начина:
-слањем СМС поруке са регистрационом ознаком возила на одговарајући број за одабрану зону
-куповином паркинг карте и њеним истицањем на видном месту у возилу.

Црвена зона

Плава зона

Цена: 35 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8441

Улице:
Краља Петра (од Трга до Немањине)
Краља Александра (од Трга до Његошеве)
Књаза Милоша (од Трга до 1300 каплара)
Николе Пашића (од Трга до Војводе Мишића)
Зелена пијаца

Цена: 25 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8442

У овој зони могућа је и куповина дневне карте

по цени од 100 динара, слањем СМС поруке на број 8443

Улице:
Краља Александра (од Његошеве)
Краља Петра (од Немањине)
Књаза Милоша (од 1300 каплара)
Немањина
Југ Богданова
Његошева
Француска
Црквена
Драгише Лапчевића

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт:

Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега
Зелена пијаца 7
31210 Пожега, Србија

тел: 031/3816-361
факс: 031-811-185
office@jkpnasdompozega.co.rs
www.jkpnasdompozega.co.rs

 


Спортски објекти

П.Д. "Спортски објекти" доо, формирано је 2010. године, са циљем да спортска инфрастуктура добије титулара који ће се са дужном пажњом односити према објектима који су намењени како спортистима, тако и рекреативцима. У састава предузећа, уговором о преносу права коришћења са локалном самоуправом, пренети су градски базен, спортска хала и градски стадион који користи ФК "Слога", коме је посебним уговорм пренета права на коришћење и одржавање терена са помоћним објектима. Заједничком акцијом локалне самоуправе, Министарства за омладину и спорт и Спортских објеката, Пожега је добила Мини-пич терен са вештачком травом, који треба да уђе у састав предузећа.

За две године управљања поменутим објектима, наши спортисти и сви које воле спорт су редовни корисници спортске хале, како за тренинге, тако и за редовна такмичења у оквиру гранских спортских савеза. Рукометни савез Србије је редован гост са својим млађим селекцијама и као организатор такмичења у оквиру ЕХФ-а, били смо домаћини неколико турнира међународног значаја. Турнир региона, завршни турнир квалификација за јединствену јуниорску Лигу у оквиру КС Србија су одржани код нас, и за то смо добили само речи хвале, које су улазница и за друга такмичења у нашем граду.

Градски базен је опремљен системом за аутоматску контролу квалитета воде, лежаљкама и сунцобранима, све у циљу да нашим посетиоцима понудимо што бољи квалитет услуга. Сведоци смо да ће новим садржајима, како инфраструктурним тако и забавним, посета на базену бити још већа.

Времена која долазе су прилика и обавеза да све терене што више опремимо и понудимо деци и старијима за што масовније бављење спортом.

 

Контакт:

"Спортски објекти" доо,
Вoјводе Мишића бб
31210 Пожега, Србија

Тел: 031/ 715 969
факс: 031/ 812 333
sportski.objekti@pozega.org.rs


ЈП "Дирекција за изградњу" Пожега

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу - Пожега“, Пожега основано је Одлуком Скупштине Општiне Пожега 12.07.1994. године за обезбеђење трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника градског грађевинског земљишта и локалних путева. Седиште Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“,  је у Пожеги Трг Слободе бр.9.

По Статуту Предузећа донетом од стране Скупштине Општине Пожега органи Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега су:

 • Надзорни одбор,
 • Директор  

Надзорни одбор и директор чине управу предузећа.

„Дирекција за изградњу - Пожега“, Пожега обезбеђује  материјалне и друге услова за:  

1.  уређење, коришћење, унапређивање и заштиту  градског грађевинског земљишта као добра од општег интереса.

2. изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у Општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева,  тргова, платоа и слично.

3. изградња, реконструкцја и ревитализација објеката хидроградње (водоснабдевање и одвођење атмосферских и отпадних вода)

4. одржавање чистоће  на површинама јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, поплочаних, и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада, одржавање и пражњење посуда за отпатке са   површина јавне намене, као и одржавање јавних чесми и фонтана,

5. одржавање јавних зелених површина;   уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља

6. обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

7. обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење простора.

Делатност Предузећа  мора бити у сагласности са начелима одрживог развоја и заштите животне средине.

Дирекција је организована тако да обезбеђује услове да економично, ефикасно, квалитетно и одговорно врши послове одређене Одлуком о оснивању Дирекције.

 

Контакт:

"Дирекција за изградњу" Пожега,
Трг Слободе 9,
31210 Пожега, Србија

тел: 031/ 3816 583, 031/ 3816 584
direkcijapozega@gmail.com


Јавно предузеће "Развојна агенција" Пожега

На основу члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/16), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и  члана 38. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 13.10.2016. године, донела је

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“
01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године

            Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 01 број 011-8/13 од 25.02.2013.године (у даљем тексту: ''Одлука''), ради усклађувања са одредбама Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16) и унапређења пословања предузећа.

            Мења се назив Јавног предузећа ''Општинска стамбена агенција Пожега'', Пожега, тако да нови назив гласи:

Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега

            Мењa се текст Одлуке тако да се у целом тексту, укључујући ту и наслов Одлуке, речи ''Јавно предузеће ''Општинска стамбена агенција Пожега'' замени речима ''Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега'', а речи ''Стамбена агенција'' замењују речима ''Развојна агенција''.

            Мења се члан 3. Одлуке тако да гласи:           
''Пуно пословно име: Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега''.

            Мења се члан 5. Одлуке тако да гласи:

            ''Развојна агенција се оснива ради:

 • Успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених потреба локалног становништва;
 • Успостављање, подстицање и усмеравање развоја сектора социјалног становања;
 • Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица за избегла, прогнана, расељена и социјално угрожена лица;
 • Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица намењених за продају на тржишту;
 • Обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
 • Развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса;
 • Обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
 • Стицања добити;
 • Остваривања другог законом утврђеног интереса;
 • Остваривање циљева сходно економско-привредном развоју

            Мења се члан 6. Одлуке тако да  гласи:

            ''Послови  Развојне агенције су:

 • Развој и управљање стамбеним пројектима;
 • Израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за  сопствене и потребе општине Пожега;
 • Развој нових програма финансирања становања, јавно – приватно партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања;
 • Организовање опремања у области инфраструктуре за локације за изградњу објеката различитих намена;
 • Организовање и управље и осталим пројектима инфраструктуре на целокупној територији Општине, као што су: земљиште, остали објекти, водотокови, мостови, саобраћајнице, расвете, комуналне делатности и остало, а све у складу са надлежностима сходно Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим позитивним прописима предвиђеним законом.
 • Организовање и реализовање и осталих пројеката сходно својој пословној способности у оквиру економско-привредног развоја Општине, и  спровођење посебних одлука које се  поверавају од стране надлежног органа Општине.''

Претежна делатност Развојне агенције је:

 • 68.32 Управљање некретнинама за накнаду

Остале делатности којима ће се бавити Развојна агенција су:

 • 41.10 Разрада грађевинских пројеката
 • 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 71.20 Техничко испитивање и анализе
 • 64.30 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети
 • 64.91 Финансијски лизинг
 • 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
 • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
 • 68.31 Делатност агенције за некретнине
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 73.12 Медијско представљање
 • 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
 • 70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу
 • 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 • 81.10 Услуге оджавања објеката
 • 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
 • 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
 • 81.29 Услуге осталог чишћења
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Поред претежне и осталих наведених делатности, Развојна агенција може без ограничења обављати и све друге делатности, у складу са законом.''

 

Контакт:

osa.pozega@gmail.com