Пожега
Насловна | Архива | Материјал за јавни увид - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре ( аутопут Е-763)
Материјал за јавни увид - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре ( аутопут Е-763)
10.06.2024. 09:36

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чланом 51. Закона о планирању и изградњи („Службени гла­ сник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13

– УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,

52/21 и 62/23 – у даљем тексту: Закон), и чл. 55­68. Правилника о садр­ жини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА–БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (АУТО-ПУТ Е-763)

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ           КОРИДОРА БЕОГРАД ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА–БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (АУТО-ПУТ Е-763)

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструк­ турног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (ауто­пут Е­763) и Извештај о стратешкој процени утицаја Про­ сторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд

– Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (ауто­пут Е­763) на животну средину (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) одржаће од 10. јуна до 9. јула 2024. године у просторијама, скупштинa општинa Пожега, Ариље, Ивањица и Сјеница, као и на интернет страницама Министарства гра­ ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јав­ ног увида, закључно са 9. јулом 2024. године. Примедбе на Нацрт Простор­ ног плана могу се доставити и директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак

17. јуна 2024. године, са почетком у 11 часова, у згради oпштине Aриље, Ул. Светог Ахилија 53, у Ариљу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 31. јула 2024. године, са почетком у 11 часова, у згради oпштине Aриље, Ул. Светог Ахилија 53, у Ариљу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Позивају се на јавни увид сви органи, посебне организације, односно имаоци јавних овлашћења, који су доставили посебне услове, у складу са чланом 47б. став 5. Закона о планирању и изградњи.

Материјал за јавни увид - Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (аутопут Е-763) - Преузми

Студија процене утицаја на животну средину - Преузми

Графика, Рефералне карте 1, 2 и 3 - Преузми

Графика, Тематска карта 1 - Преузми

Графика, Тематска карта 2 - Преузми

Графика, Тематска карта 3 - Преузми

Графика, Тематска карта 4 - Преузми

Графика, Тематска карта 5 - Преузми

Графика, Тематска карта 6 - Преузми

Графика, Тематска карта 7 - Преузми 

Оглас - Преузми

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10