Насловна | Архива | Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса ради пружања финансијске подршке пројектима  у култури као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2023.години
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса ради пружања финансијске подршке пројектима  у култури као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2023.години
10.02.2023. 09:19

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07... бр.111/21-др закон), члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), члана 55 Статута општине Пожега (,, Службени лист општине Пожега”, бр 1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 18/22),  председник општине Пожега доноси

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Члан 1.

 Овом одлуком општина Пожега покреће поступак за доделу средстава из буџета општине Пожега ради пружања финансијске подршке пројектима  у култури као и пројектима уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури који се реализују у 2023.години, а који својим квалитетом доприносе развоју и афирмацији уметности и културе. 

Члан 2.

Средства се додељују путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2023.години, који се објављује на званичној интернет страни општине Пожега (www.pozega.org.rs) и у штампаном медију НИД Компанија „Новости“ д.о.о.

Члан 3.

Одабрани пројекти финансираће се и суфинансирати у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2023. годину („Службени лист општине Пожега“ број 18/22) којом су опредељена  средства у износу од  1.000.000,00 динара.

Члан 4.

Jавни конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) дигитално стваралаштво и мултимедији;

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

9) делатност заштите у области непокретних културних добара;

10) делатност заштите у области покретних културних добара;

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;

12) библиотечко-информационе делатности;

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

14) менаџмент у култури;

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности

 

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених културних области, обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике, као и усклађен културни развој на територији општине Пожега.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 15. децембра 2023.године.

Члан 5.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2023.години расписује председник општине Пожега.

Члан 6.

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Уколико је подносилац пријаве појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се реализује пројекат.

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити се корисник средстава може накнадно мењати.

Jедном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Члан 7.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

    (1) стручни, односно уметнички капацитети,

    (2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице

Критеријуми се примењују на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.

Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума. Оцењивање пројеката на основу критеријума, врши посебно сваки члан комисије, за сваки пројекат појединачно.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта

Члан 8.                                                                                                      

На званичној интернет страни општине Пожега (www.pozega.org.rs) могу се преузети обрасци за учешће на Јавном конкурсу:

 

  • Образац пријаве за све области конкурса,
  • Образац за извештај о реализацији пројекта.

 

Подносилац пријаве је у обавези да достави следећу документацију:

      1.Попуњен потписан и оверен  Образац пријаве, у оквиру кога је детаљaн опис пројекта са планом активности; детаљно разрађен буџет пројекта као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца односно реализатора пројекта,   у два примерка и једном примерку на ЦД-у

2. Обавезну пратећу документацију, у једном примерку:

        -  доказ о упису у регистар код надлежног органа;

        -  оверена фотокопија статута, у коме је утврђено да се циљеви подносиоца пријаве остварују у области у којој се програм реализује (односи се и на правно лице преко кога се остварује пројекат појединца);

       -  професионална  биографија уколико је подносилац пријаве појединац ( у случају групе аутора професионалну биографију за сваког члана групе појединачно);

       -  биографија особе одговорне за реализацију пројекта и коришћење средстава;

      -  списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију;

       - подаци о евентуалним партнерима на пројекту;

       -   потписан уговор или споразум о партнерству (за партнерске пројекте);

       -   потписана и оверена изјава подносиоца предлога пројекта о тачности наведених података и да ће додељена средства бити наменски утрошена; да није у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности, као и да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

      

3. Осталу пратећу документацију у зависности од области за коју се подноси пријава, у једном примерку :

      - потписана рецензија, предговор  или препорука критичара,

      - стручно мишљење овлашћених преводиоца,

      - мишљење стручњака у култури,

      - рукопис, сценарио, синопсис и сл.

      - примерак књиге,часописа или рукописа за први број,

      - позивно писмо - за област културне размене и сарадње,

      - каталози или публикације о реализованим пројектима,

      - додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише,

      - доказе о регулисаним ауторским правима и

      - друге доказе о реализованим активностима и садржини самог пројекта.

 

У области издаваштва неопходно је доставити:

           -  ако је реч о делу на српском језику - потпуна копија готовог рукописа дела и то: један примерак на папиру и један на  ЦД у,

          - ако је реч и преводу дела на српски језик - једна потпуна копија дела на изворном језику на папиру и штампарски табак превода дела, и то један примерак на папиру и један примерак на ЦД у,

           - доказе о регулисаним ауторским правима - један примерак,

-потписану једну или више рецензија, предговора или препорука дела. 

 

За КУД доставити:

  • податке о броју чланова,
  • називе такмичења и остварена признања у претходне три године.

Уколико је подносилац пријаве физичко лице потребно је доставити доказ о пребивалишту на територији општине Пожега (фотокопију или очитану личну карту) и уговор потписан са правним лицем преко кога се реализује пројекат.

Члан 9.

              Неће се разматрати следеће пријаве:

  1. неблаговремене и непотпуне пријаве,
  2. пријаве које нису у складу са условима конкурса,

 3.    пријаве чији подносиоци нису извршили своје обавезе према општини Пожега у вези пројеката у култури које је општина финансирала односно суфинансирала,

4.   пријаве уз које нису достављени потписани уговори о регулисању међусобних права и обавеза између физичких лица и правних лица из области културе, преко којих се одобрени пројекти реализују.

   Из буџета општине Пожега неће се финансирати:

1)  пројекти са комерцијалним ефектима;

2)  пројекти који су већ били финансирани из буџета општине а нису реализовани;

3) пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на    конференцијама и сличне активности, осим путовања која имају за циљ промоцију културне баштине општине Пожега;

4)  пројекти који су спонзорства било које врсте према појединцима или организацијама као једине активности програма.

Члан 10.

            Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти. Образац пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарницу општине или препоручено поштом на адресу: Oпштина Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: ,,Пријава на Јавни конкурс за избор пројеката у култури – не отварати

На коверти јасно означити, поред назнаке за Пријаву на Јавни конкурс, за коју област се подноси пријава, а у складу са првом страном пријавног обрасца. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве.

Резултати  Јавног конкурса биће обjављени на интернет страни  општине, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Јавног  конкурса у штампаном медију НИД Компанија „Новости“ д.о.о.

Конкурсна документација се не враћа подносиоцима пријава.

Члан 11.

На све што није регулисано овом одлуком примењују се одговарајуће одредбе Закона о култури и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

Члан 12.

Административно-техничке послове за спровођење ове Одлуке обавља Одељење за друштвене делатности Општинске управе Пожега, а финансијско-рачуноводствене послове обавља Одељење за буџет и финансије Општинске управе Пожега.

Члан 13.

Одлука ступа на снагу даном дошења и  објављује се на интернет страни општине

(www.pozega.org.rs).

ОПШТИНА ПОЖЕГА

01 број:020-50/23 од  09.02.2023.године

                                                                                                          Председник,

                                                                                                     Ђорђе Никитовић