Насловна | Архива | Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 358/8 КО Пожега, у ул. Војводе Мишића у Пожеги
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 358/8 КО Пожега, у ул. Војводе Мишића у Пожеги
16.09.2022. 13:56

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чланa 91 и 92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР.358/8 КО ПОЖЕГА,  У  УЛИЦИ  ВОЈВОДЕ  МИШИЋА У ПОЖЕГИ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр.358/8 КО Пожега, обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 26.09.2022. год. до закључно са 03.10.2022. год.

Инвеститор и подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је предузеће СЗР „BUMIX“ из Пожеге ул.Висибаба бб, а обрађивач је СГР“АРМ ПРОЈЕКТ“ из Пожеге, ул.Мајке Јевросиме бр.10, одговорни узрбаниста Селма Чичић дипл.инж.арх., бр. лиценце 200 1539 16.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (03.10.2022.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат - Преузми