Насловна | Архива | ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО ПОЖЕГА, У УЛИЦИ БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ
ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО ПОЖЕГА, У УЛИЦИ БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ
04.07.2022. 08:52

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чланa 91 и 92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ  СТАМБЕНО  ПОСЛОВНЕ   ЗГРАДЕ  НА  КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО  ПОЖЕГА,  У  УЛИЦИ  БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне  стамбено  пословне   зграде  на  кат. парцели бр. 500 КО  Пожега обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 11.07.2022. год. до закључно са 18.07.2022. год.

Инвеститор и подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „ИРА НАДОГРАДЊА“ ДОО Пожега, ул. Књаза Милоша бр.84., а обрађивач је Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање „ПОЛИТБИРО“ ДОО УЖИЦЕ, ул.Београдска бр.31.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (18.07.2022.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат - Преузми

Идејни пројекат - Преузми