Насловна | Архива | ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
10.11.2021. 08:40

 На основу члана 4., 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016) и члана 27к става 1 и 3 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, и 149/2020), Општинска управа општине Пожега, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

            I Орган у коме се попуњавају радна места:

            Општинска управа општине Пожега, у Пожеги, Трг Слободе бр.9

 II Раднa местa којa се попуњавају

1. Имовинско правни послови у Одељењу за привреду и локални економски развој у Општинској управи општине Пожега,  у звању  саветник – 2 извршиоца.

Опис послова: Води поступак и припрема решења о конверзији, експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак утврђивања земљишта за редовну употребу објекта; води поступак и закључује споразуме о накнади за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; води поступак откупа станова у својини општине; води поступак прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини; води поступак враћања земљишта, изузимања земљишта које је одређено као јавно грађевинско; води поступка поништавања решења о изузимању; припрема решење о утврђивању права коришћења; води поступак по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака; прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу друге непокретности; поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању права коришћења грађевинског земљишта ранијим сопственицима; утврђује престанак права коришћења земљишта; одлучује по приговорима странака;предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по службеној дужности неопходну документацију; води првостепени управни поступак; доставља управна акта јавном правобраниоцу; припрема закључивање споразума о накнади; сарађује са Комисијом општине за отуђење и давање у закуп општинског земљишта; прикупља понуде, води записник на отварању понуда, подноси захтеве служби рачуноводства за обрачун откупне цене стана, обавештава странке о висини откупне цене и роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора о откупу стана, израђује оснивачка акта правних лица и даје савете, учествује у правним пословима око развоја привреде, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење);  Закона о експропријацији („Сл.гласник РС“, број 53/1995 и Сл. лист СРЈ“, број 16/2001 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 55/2013 -одлука УС и 106/2016 -аутентично тумачење), Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Закона о јавној својини („Сл.гл. РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) – усмено; вештина комуникације – усмено.

 

2. Порески инспектор у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, у Општинској управи општине Пожега, у звању саветник – 1 извршилац

Опис послова: Канцеларијска контрола података исказаних у пореским пријавама правних лица по свим врстама јавних прихода које администрира Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода у складу са Законом, води поступак за утврђивање решењем пореза на имовину физичких лица и утврђивањем решењем локалне комуналне таксе за правна лица, предузетнике и физичка лица, сачињава записнике о учешћу странке у поступку канцеларијске контроле и записнике о извршеној канцеларијској контроли физичких и правних лица;сачињава нацрте решења ради отклања неправилности утврђених у поступку контроле,врши контролу исправности књижења пореских обавеза;сачињава нацрте решења и других пореских аката ради отклањања неправилности у књижењу пореских пријава, сачињава нацрте решења  и других пореских аката у поступку решавања по захтевима пореских обвезника:сачињава налоге за књижење ради спровођења корекције стања на уплатним рачунима јавних прихода евидентираним у пореском књиговодству,врши усаглашавање стања дуга пореских обвезника и сачињава записнике о усаглашеном стању дуга,подноси захтеве за покретање прекршајног поступка;сачињава извештаје о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршен порески прекршај,које достављају инспекторима теренске контроле,води поступак по жалби као првостепени орган,пружа информације и даје упутства пореским обвезницима у вези са применом пореских прописа, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.  

Услови: стечено високо образовање из научне области економских или правних наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факулту, најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о порезима на имовину („Сл.гл. РС“, бр. 26/2001...144/2020); Закона о пореском поступку и пореској администраци („Сл.гл. РС“, бр. 80/2002...144/2020); и Закона финансирању локалне самоуправе („Сл.гл. РС“, број 62/2006...126/2020)  – усмено; вештина комуникације – усмено.

 

3.Послови друштвене бриге о деци и послови борачко инвалидске, социјалне и здравствене заштите у Одељењу за друштвене делатности, у Општинској управи општине Пожега, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова:  Води поступак и израђује решења о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсутва ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за све криснике, у складу са законом, врши контролу прописаних образаца и документцију о утврђеном праву на накнаду зараде за време породиљког одсуства и одсуства са рада ради неге детета, рачунску контролу документације, исплатне листе, спискове и попуну налога за пренос средстава, води поступак и израђује решења из области друштвене бриге о деци (право на родитељски додатак,право на финансијску подршку породици са прворођеним дететом, право регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи за треће, четврто и свако наредно дете, право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица, право на дечји додатак и друга права која се финансирају средствима из буџета Републике и Општине), води евиденцију корисника права и израђује извештаје у складу са законом и другим општим актима, води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године; прати њихову реализацију и финансирање; издаје решења о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима, врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, број 18/2016 и 95/2018); Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гл.РС“, број 113/2017, 50/2018, 46/2021-Одлука УС, 51/2021-Одлука УС, 53/2021-Одлука УС и 66/2021) и Закон  о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Сл.гл.РС“, број 18/2020) – усмено; вештина комуникације – усмено.

   

 III Место рада 

           Општина Пожега, Општинска управа, Трг Слободе бр. 9. 

IV.Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Пожега – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место _____________________(навести назив радног места)“, ул. Трг Слободе 9, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Пожега.

          V. Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

         Милорајка Марковић, тел: 031/3816401, сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова.

 

          VI. Услови за рад на радном месту:

Да је пунолетни држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

           VII. Рок за подношење пријава на конкурс

           Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

                      -потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса,

                        -фотокопија или очитана лична карта;

                        -оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,

                        - оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

                        -оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

                        -оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

                        -оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције  надлежне  Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

                        - оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

 

Докази се подносе у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

 

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је  поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке  о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

 

            Докуменат о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

 

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

           

            Пример изјаве налази се на сајту општине Пожега www.pozega.org.rs где се иста може преузети.

                     

IX. Трајање радног односа:

                       

            За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

            X.Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

            Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Пожега у улици Трг Слободе број 9, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се могу обавестити и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

 

НАПОМЕНА:

Сходно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која раније нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци. Службенику који не  задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Сходно члану 47. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Пожега.

 Овај оглас објављује се на web страници општине Пожега www.pozega.org.rs., а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                       Славица Петровић

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Изјава - Преузми