Насловна | Архива | Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
02.11.2021. 09:55

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Предузеће – „ГИНКО“ Д.О.О. ул. Бана Милутина бб, Пожега носиoц пројекта : „Изградња пословне зграде у оквиру комплекса за производњу намештаја од дрвета, на кат. парцели бр.5036 КО Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Кат. парцела бр.5036 КО Пожега налази се у простору обухваћеним Планом генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18 и 13/21), а у оквиру урбанистичке целине Ц11, подцелина Ц11.3-  планиране намене – привреда и пословање.

Катастарска парцела број 5036 КО Пожега се према врсти земљишта води као земљиште у грађевинском подручју, у површини 1 ха 67 ари и 24 м2, у власништву подносиоца захтева.

Саобраћајни приступ је директан са улице Татојевица. За предметну локацију постоје услови за прикључак на водоводну и канализациону мрежу. „Гинко“ доо поседује сопствену трафостаницу.

Локација представља комплекс за производњу намештаја од дрвета у оквиру којег је већ изграђено 9 објеката који поседују употребну дозволу одн. решење о озакоњењу, а планира се изградња пословне зграде за коју је пoдносилац захтева прибавио Локацијске услове 03 број 350–246/2021 ROP-POZ-19486-LOC-1/2021 од 31.08.2021.год., издате од стране Одељењa за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, закључно са 17.11.2021.год.