Насловна | Архива | Обаештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
Обаештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
06.10.2021. 10:19

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Носилац пројекта Милојица Токовић из Прибоја,  Рача бб, ЈМБГ 0905977793427, за пројекат – „Самоуслужна аутоперионица моторних возила на кат. парцелама бр. 912/11 и 913/1 обе у КО Пожега, Општина Пожега са три места за истовремено прање у објекту са надстершницом“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој се планира изградња самоуслужне перионице налази се на кат.парцелама бр. 912/11 и 913/1 обе у КО Пожега. Наведене кат.парцеле имаји директан приступ са улице Момчила Тешића, магистрални пут Пожега – Косјерић, у свему према Техничким условима бр.09-90/2021 од 22.03.2021.год. издатим од стране Одељње за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте ОУ Пожега.

Према Локацијским условима 03 бр.350-208/21 од 21.06.2021.год. издатим од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, предметна локација припада целуни Ц4, подцелина Ц4.1 – становање већих густина 150-250 ст/ха.

Снабдевање водом и прикључење на јавну канализацију према условима ЈКП „Наш Дом“ Пожега бр.1413/1 од 23.03.2021.год.

Инвеститор је прибавио  Водне услове бр. 5794/1 од 14.06.2021.год. издате од стране ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција Ужице, Ужице којим су дефинисани технички и други захтеви у поступку припреме и израде техничке документације која мора бити израђена у складу са прописима који уређују израду пројекта за изградњу система за сакупљање, евакуацију и прераду отпадних вода са комплекса аутоперионице за путничка возила.

Објекат је по својој функцији самоуслужна аутоперионица, за истовремено прање три аутомобила.

Сваки бокс снабдевен је сливником за одводњавање воде од прања, тако да је подна плоча нагнута према каналу за одводњавање са подне решеткама које прикупљају воду насталу у процесу прања аутомобила и одводе до шахта у коме ће бити смештен сепаратор уља и масти.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј.  до закључно са 21.10.2021.год.