Насловна | Архива | Решење о именовању директора ЈКП "Наш Дом"
Решење о именовању директора ЈКП "Наш Дом"
07.09.2021. 10:53

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9.). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/116-др. закон и 47/18)  и члана 113. и 17. Статута општине Пожега (Службени лист општине Пожега'', бр.1/19) Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 27.08.2021. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

о именовању директора Јавног  комуналног

предузећа ,,Наш Дом Пожега

 

I

Миљко Краговић, дипл.ецц из Пожеге, именује се за директора ЈКП ,,Наш Дом” ПОЖЕГА “, на основу спроведеног јавног конкурса,на период од четири године,почев од дана ступања на рад именованог. 

II

Именовани кандидат је дужан да ступи на ту функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у,,Службеном гласнику Републике Србије”.                   

III

Решење је коначно и доставља се именованом,Јaвном комуналном предузећу ,,Наш Дом’’ и архиви.

IV

Oво решење са образложењем објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије”Службеном листу општине Пожега и на званичичној интернет страници општине Пожега.

                                                                          V

Решење доставити именованом,Јавно комуналном предузећу ,,Наш Дом”Пожега у Пожеги,и  надлежним службама.

 

Образложење

 

На основу Одлуке Скупштине општине Пожега 01 Број: 011-28/2021 30.06.2021. године, а у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9.) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/116-др. закон и 47/18), Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Наш Дом” Пoжега приступила је спровођењу Конкурса за директора ЈKП  „Наш Дом” Пожега.

Текст огласа о јавном конкурсу који је саставни део одлуке је објављен у Службеном листу општине Пожега број 12/21 од 30.јуна 2021.године. „Службеном гласнику Републике Србије“ бр 69. од 09.07.2021. године и дневном листу „Вечерње новости”бр 12 од 19.07.2021. године, као и на званичној интернет страници општине Пожега.

Након истека рока од 30, дана Комисија је констатовала да је за наведени Конкурс приспела само једна пријава.

Након отварања пријаве, извршена је провера пријаве и приложене документације.

Комисија је једногласно констатовала да је пријава благовремена, да пријављени кандидат Миљко Краговић, дипл.ецц из Пожеге испуњава услове конкурса, као и да је приложена Конкурсом тражена документација:

-    Фотокопијa личне карте;

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми;
 • Фотокопијa радне књижице;
 • Решење о именовању за директора Народне библиотеке од 07.03.2019.године;
 • Решење о именовању за вршиоца дужности ЈКП,,Наш Дом”у Пожеги од 23.09.2020. године;
 • Радну биографију:
 • Прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете;
 • Потврду о радном искуству ;
 • Уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора ЈКП ,,Наш Дом” Пожега;
 • Уверење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Изјаву о мировању у  вршењу функције у органу политичке странке.

Комисија констатује да је кандидат поднео сву потребну документацију.Након отварања  пријаве  конкурсна комисија је констатовала да се ради о кандидату: Миљку Краговићу, дипломираном економисти из Пожеге.

Обављен је разговор са кандидатом, где  му је на крају разговора постављено питање да ли је разговор обављен у законском оквиру, кандидат је одговорио потврдно и није имао примедби.

Са предлогом Комисије за именовање директора јавних предузећа,упозната је и Административно мандатна комисија и Општинско веће Општине Пожега.

На основу свега изнетог,Комисија је предложила Скупштини општине  Пожега да донесе решење о именовању Миљка Краговића, за директора Јавно комуналног предузећа ,,Наш Дом” Пожега.

На основу наведеног донето је Решење као у диспозитиву.

Решење о именовању директора је коначно.

 

01 број :112-42/2021

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                                                                                                                                  Дејан Мркић