Насловна | Архива | Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Пожега
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Пожега
10.08.2021. 12:51

Председник општине Пожега на основу члана 35.Став 5.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (,,Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на ванредној седници одржаној дана 10.08.2021. године у 9,00 часова,доноси:

О Д Л У К У 

О  П Р О Г Л А Ш Е Њ У  В А Н Р Е Д Н Е  С И Т У А Ц И Ј Е

Н А   Ц Е Л О Ј   Т Е Р И Т О Р И Ј И   О П Ш Т И Н Е  П О Ж Е Г А 

 

Проглашава се Ванредна ситуација на  целој територији општине Пожега

Због драстичног смањења воде коју општина Пожега добија из система Рзав на седници штаба за ванредне ситуације донета је одлука да се прогласи ванредна ситуација на целој територији општине Пожега и да се предузму одговарајуће превентивне мере које ће допринети мањој потрошњи воде.

                                                   Штаб је наложио следеће мере:

1)Да ЈКП „Наш Дом“ Пожега располаже са водом у складу са техничким могућностима и  количинама које добија из система Рзав.

2)Да се појача рад Комуналне инспекције на сузбијању потрошње воде предузећа или физичких лица који се несавесно понашају и троше воду без преке потребе.

3)Налаже се Општинској управи Пожега да у што краћем року набави  довољан број цистерни за воду,како за пиће тако и за техничку употребу.

4)Налаже се ЈКП ,,Наш Дом“ Пожега да у току сутрашњег дана обезбеди приступ старом изворишту и организује пуњење цистерни техничком водом,физичким лицима.

5)Изричита забрана заливања дворишта и парковских површина у граду,као и прања улица и платоа.

6)Наложити Комуналној инспекцији да донесе решења о забрани рада перионица и аутоперионица.

Доставити:

-Републичком штабу за ванредне ситуације

-Одељењу за ванредне ситуације Ужице

-Општинској управи

-Јавним предузећима

-Субјектима задуженим за помоћ на отклањању последица од елементарних непогода према    плану заштите и спасавања

-Месним заједницама угрожених подручја

- Архиви Штаба

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

                                                                                               Ђорђе Никитовић

Одлука о проглашењу ванредне ситуације - Преузми