Насловна | Архива | ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П. БРОЈ 270/3 И 272/1 ОБЕ У КО МИЛИЋЕВО СЕЛО
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П. БРОЈ 270/3 И 272/1 ОБЕ У КО МИЛИЋЕВО СЕЛО
26.05.2021. 11:42

О п ш т и н с к а   у п р а в а

О д е љ е њ е  з а  у р б а н и з а м ,  г р а ђ е в и н а р с т в о ,  с т а м б е н о – к о м у н а л н е   п о с ло в е   и  з а ш т и т у  ж и в о т н е  с р е д и н е

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) и члана 88-95 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл. гл. РС» брoj 32/19),

О г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ НА К.П. БРОЈ 270/3 И 272/1 ОБЕ У КО МИЛИЋЕВО СЕЛО

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 26.05.2021. до 01.06.2021. године,  у просторијама зграде Општинске управе Пожега - II спрат, канцеларија 45, где се може извршити увид у Урбанистички пројекат, у току трајања јавне презентације у времену од 07,00 до 15,00 часова, као и на на званичној интернет адреси Општине Пожега (http://www.pozega.org.rs/).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 031/3816-401 локал 142, или у канцеларији 45-други спрат, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације, од овлашћеног лица Иване Кораћ, маст.инж.арх.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је „ФРИГО ЈУНИОР“ д.о.о. из Ариља, а обрађивач урбанистичког пројекта је Агенција за пројектовање „ФОРМА ИН“ из Ариља.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, Трг Слободе број 9, са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ», или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs у току трајања јавне презентације а најкасније до 01.06.2021. године.

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. број 270/3 и 272/1, КО Милићево Село - Преузми