Насловна | Архива | ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
21.05.2021. 09:53

На основу чланова 10 и 29  Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл.РС'', бр.135/04 и 36/09), Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

 

Носилац пројекта Мирко Дабић из Пожеге,  ул. Кнеза Михаила бр.21, ЈМБГ 09029791813, за пројекат – „Самоуслужна аутоперионица моторних возила на кат. парцели бр. 3229 КО Пожега, општина Пожега са четири места за истовремено прање испод надстрешнице и једног возила ван надстершнице“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација на којој се планира изградња самоуслужне перионице налази се на кат.парцели 3229 КО Пожега у близини путничке железничке станице у Пожеги. Наведена кат.парцела нема директан излазак на улицу Железничка, одваја је кат.парцела 3223 КО Пожега. Носилац пројекта је потписао уговор о привременом коришћења кат.парцеле 3223 КО Пожега са ЈП „Железнице“ Србије (број I4/06-324 од 22.12.2006.год.).

Од централне зоне Општине локација је удаљена ваздушном линијом 760 м, а улицом Железничка удаљеност је 1350 м.

Према Информацији о локацији 03 бр. 350-162/20 од 06.07.2020.год. издата од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, предметна локација припада целуни Ц17 – рад и пословање.

Снабдевање водом и прикључење на јавну канализацију према условима ЈКП „Наш Дом“ Пожега, а испуштање воде од прања возила према условима ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ ниш, Секција Ужице, Ужице.

Објекат је по својој функцији самоуслужна аутоперионица, за истовремено прање четири аутомобила испод надстрешнице и једног аутомобила ван надстрешнице. Ширина боксова је 3 м.

На средини сваког бокса надстрешнице налази се канал за одводњавање воде од прања, тако да је подна плоча надстрешнице нагнута према каналу за одводњавање.

У објекту су пројектоване подне решетке које прикупљају воду насталу у процесу прања аутомобила, одводе до шахта у коме ће бити смештен сепаратор уља и масти. Сепаратор ће бити димензионисан за потребан капацитет перионице. Пречишћене воде из сепаратора укључиће се у систем кишне канализације према условима ЈКП „Наш дом“. Предвиђено је редовно узорковање третираних вода од стране овлашћене организације.

Сепаратор за отпадне воде са коалесцентним филтером се данас производи од полиетилена по Euro нормама EN 858 за подземну уградњу, са интегрисаним сепаратором муља и сигурносним пловком против преливања минералних уља. Калибрише се за течности густине 0,85 до 0,95 гр/см3, са коалесцентним филтером који омогућава да садржај заосталог уља буде нижи од 5 мг/лит, што је горњи лимит према DIN EN 858.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј.  до закључно са 07.06.2021.год.