Насловна | Архива | Обавештење
Обавештење
20.05.2021. 13:15

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, Министарство заштите животне средине доставило је дана 17.05.2021.год. Захтев ради прибављања мишљења за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера „Volfrez“д.о.о. Београд-Палилула ул.Вишњичка 96А.

У складу са чл. 63 став 4 Закона о управљању отпадом ( „Сл. г. РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18-др.закон), Министарство је овом одељењу доставило захтев за прибављање мишљења за издавање дозволе за управљање опасним отпадом (складиштење опасног отпада операција R13, максималног дневног капацитета 94 тоне опасног отпада) и то :

16 01 04 - отпадна возила

16 02 11*-  одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, HCFC, HFC16 02 13* одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12

16 02 15*-  опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме

16 06 01* - оловне батерије

16 06 02* - батерије од никл-кадмијума

20 01 21* - флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу

20 01 23* - одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике (Посебна обрада)

20 01 33*-  батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије

20 01 35* - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте,

оператеру „Volfrez“д.о.о. Београд, на локацији оператера кат. парцела бр.516/1 КО Милићево село, Пожега.

У складу са поменутим чланом, Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења, прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача и др.) и заинтересоване јавности.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у садржину захтева до закључно са 07.06.2021.год., у згради Општинске управе Пожега, соба бр.46, радним данима од 11-14 часова.