Насловна | Архива | ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
20.05.2021. 13:14

ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Предузеће – „Beton IN1" д.о.о.Нови Београд, Савски насип 1, PIB:111352898, носиoц пројекта : „Мобилно привремено постројење за производњу бетона-бетоњерка, капацитета 100 м3/ сат која се поставља на кат.парцели 1559/1 КО Пожега, општина Пожега“, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на  животну  средину.

Локација привремене мобилне бетонске базе се налази на делу кат.парцеле 1559/1 КО Пожега, општина Пожега. Овај део наведене кат.парцеле је неизграђен и користио се у претходном периоду за инсталацију асфалтне базе и производњу асфалта док је трајала рехабилитација државног пута Чачак-Пожега-Ужице.

Власник кат.парцеле 1559/1 КО Пожега и објеката изграђених на парцели је компанија „Инмолд Пласт“ доо Пожега (раније „Напредак“) чија је основна делатност израда висококвалитетних алата за бризгање пластике и обојених метала. Коришћење наведеног простора за постављање мобилне бетонске базе регулисано је уговором о закупу број 95-2/21 од 1.05.2021.године који су потписали овлашћени представници фирми „Инмолд Пласт“ доо Пожега и БЕОТОН ИН1 доо Београд.

Према Информацији о локацији 03 број  350-163/21 од 06.05.2021.године ова катастарска парцела се налази у подручју обухваћеним Планом генералне регулације Пожега (Сл.лист општине Пожега број 5/15, 7/16, 2/17 и 14/18). Према Плану намене површине ПГР Пожега, предметна катастарска парцела се налази у урбанистичкој целини Ц8-урбанистичка, подцелина Ц8.1 у зони индустрије, привреде, пословања. Према техничким подацима капацитет мобилне бетонске базе је 100 м3/ сат, тип CONSTMACH MOBILE 100 , производња Измир Турска, година производње 2019.год. Ово постројење је малих димензија што га  чини лаким за употребу, одржавање, монтиражу/демонтажу и релативно је мобилна тако да се може преносити са једног места на друго уз високу стабилност и поузданост у раду.

Носилац пројекта је локацију закупио на одређено време. Воде од прања опреме базе морају проћи кроз сепаратор са таложником, потом у путни пропуст или канал. Током производње настајаће одређена количина отпадног бетона, талога из таложника, масти и уља из сепаратора и другог отпада који се мора адекватно збринути на локацију коју одреди надлежни орган. Количина прашине ће бити већа уколико се радне површине не буду одржавале и орошавале. Посебна пажња се мора посветити претовару цемента из камиона цистерне у силос.   Уколико се носилац пројекта буде придржавао упутства о коришћењу базе и мера које су наведене, неће бити угрожена животна средина.

Овим путем се обавештавају заинтересовани органи и организације као и заинтересована јавност да  могу извршити увид у поднети ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта, у згради општине Пожега, канцеларија бр.46, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, тј. закључно са 07.06.2021.год.