Насловна | Архива | ЈАВНИ   УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ
ЈАВНИ   УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ
29.04.2021. 12:35

На основу члана 50 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 19 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гл.РС» број 135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

ЈАВНИ   УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације комплекса трансформаторског постројења ЕМС – Електромрежа Србије у Пожеги трајаће од 30. априла 2021.године до 29. маја 2021. године.

Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Плана и Стратешке процене утицаја, може се обавити у холу испред просторија Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на другом спрату зграде ОУ Пожега, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати. Непосредни увид у текстуални део нацрта Плана и Стратешке процене утицаја, може се извршити у канцеларији број 45, на другом спрату зграде, сваког радног дана од 0800 до 1400 сати, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези са овим документом.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, могу доставити  у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега или путем мејла на адресу arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs, закључно са даном завршетка јавног увида.

Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће 08.јуна 2021.године одржати јавну седницу у биоскопској сали Спортско културног центра Пожега са почетком у 1200 сати, на којој сва физичка и правна лица која су доставила у датом року своје примедбе на предметни нацрт Плана и Стратешку процену утицаја, могу исте образложити пред комисијом, у складу са епидемиолошким условима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Пратећа документација:

ПГР ЕМС, текст - Преузми

Образац за подношење примедаба и сугестија - Преузми

ПДР ЕМС планирана намена површина - Преузми

СПУ за ПДР трафостанице - Преузми