Насловна | Архива | О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења из јавне својине општине Пожега градског грађевинског земљишта означеног као кат. парцела број 509/62 у површини од 1107 м2 уписана у листу непокретности број 5982 КО Пожега.
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења из јавне својине општине Пожега градског грађевинског земљишта означеног као кат. парцела број 509/62 у површини од 1107 м2 уписана у листу непокретности број 5982 КО Пожега.
29.01.2021. 09:16

На основу члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности  непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права и Одлуке  Скупштине општине Пожега 01 број : 011-42/2020 од 18.12.2020.године, Комисија за спровођење поступка отуђења земљишта, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења из јавне својине општине Пожега градског грађевинског земљишта означеног као кат. парцела број 509/62 у површини од 1107 м2 уписана у листу непокретности број 5982 КО Пожега.

Почетна цена по 1м2 износи 3.527,34 динара, што укупно чини износ од 3.904.765,38 динара.

Почетна цена је утврђена на основу  обавештења Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 350-2/21 од 04.01.2021.године, и дописа  Министарства финансија, Пореске управе, Сектор за издвојене активности, Одсек за контролу издвојених активности малих локација Пожега број 081-464-08-00001/2021-0000 од 05.01.2021.године.

Рок за достављање понуда је  десет дана од дана објављивања огласа.

Поступак отварања приспелих понуда одржаће се дана 10.02.2021. године, са почетком у 14,00 30часова, у Великој сали општине Пожега.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, уз претходну уплату учешћа у износу од 40% утврђене почетне цене, односно 1.561.906,15 динара, на текући рачун број 840-742152843-59.

Укупна купопродајна цена  се умањује за износ уплаћеног депозита.

Доказ о уплати депозита доставити на адресу Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, поштом или на писарници Општинске управе, Комисији за спровођење поступка отуђења земљишта из јавне својине,  најкасније три дана, пре дана отварања приспелих понуда.

Учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда повраћај депозита извршиће се у року од десет од дана отварања понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накнаде.

Понуде доставити у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи , ко је подносилац понуде и назнаком „ не отварати“.

Подношење понуда се врши на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, поштом или на писарници Општинске управе, Комисији за спровођење поступка отуђења земљишта из јавне својине .

Понуда правног лица мора  да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Уз понуду правног лица се прилаже оригинал извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Понуда физичког лица мора да садржи : име, презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

 У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране Јавног бележника.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, неће моћи да учествују у поступку отварања понуда.

Најповољнији понуђач је у обавези да са општином Пожега закључи уговор о отуђењу непокретности у року од  седам дана од дана отварања понуда.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о отуђењу непокретности у року од  седам дана од дана отварања понуда губи право на повраћај депозита.

Уколико најповољнији понуђач у року од седам дана од дана отварања понуда не закључи уговор о отуђењу непокретности, Општина је овлашћена да са следећим најповољнијим понуђачем закључи уговор без расписивања новог огласа.

Уплату понуђене цене, понуђач  са којим је закључен уговор треба да изврши у року од петнаест дана од дана овере уговора.

Трошкове овере уговора код надлежног Јавног бележника и друге трошкове који настану у вези уговора сноси купац.

Увид у документацију у вези непокретности која се отуђује може се вршити у Општини Пожега, Трг Слободе бр.9, радним данима од 07,00 до 15,00 часова, у канцеларији број 37, до дана отварања понуда.

Заинтересовани понуђачи могу  разгледати непокретност, која је предмет продаје, до дана отварања понуда.

Оглас објавити преко Радија и ТВ Пожега, на огласној табли и сајту Општине Пожега и дневном листу „ АЛО“.

У Пожеги,  дана  30.01.2021.године                                               КОМИСИЈА  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ

                                                                                                ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

                                                                                                                               Председник

                                                                                                                       Драгана Милановић