Насловна | Архива | Јавна презентација урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 518/2 КО Пожега на којој се налази објекат Гимназије "Свети Сава" Пожега и Техничке школе Пожега
Јавна презентација урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број 518/2 КО Пожега на којој се налази објекат Гимназије "Свети Сава" Пожега и Техничке школе Пожега
23.10.2020. 13:26

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега  на основу члана 63 Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. Закон и 9/2020 ) и чланом 76 и 77 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019. Год ), оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 518/2 КО ПОЖЕГА

НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ОБЈЕКАТ ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА И ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  ПОЖЕГА

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за кат.парцелу број 518/2 КО Пожега, на којој се налазе објекат Гимназије „Свети Сава“ из Пожеге и Техничке школе Пожега, биће организована  у периоду од 23.10.2020.год.  до 02.11.2020. године.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је ОПШТИНА ПОЖЕГА, а обрађивач урбанистичког пројекта je „УРБОПОЛИС“ ДОО  БЕОГРАД, улица Дубљанска број 10, Београд.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова у периоду трајања јавне презентације, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог.

 Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги, на шалтеру број 4,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације ( 02.11.2020. године), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат за КП 518/2 - Преузми