Насловна | Архива | Рани јавни увид плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби
Рани јавни увид плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби
02.10.2019. 10:02

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-др. закон), Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби, трајаће од 02. октобра до 16. октобра 2019-е године.

Непосредни увид у графичке прилоге који приказују извод из плана вишег реда – Просторног плана општине Пожега («Службени лист Општине Пожега» бр. 8/13), границу Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби, као и планирану претежну намену површина, може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у осталу документацију израде плана може се извршити у канцеларији број 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези поступка израде предметног плана.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида могу доставити у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка раног јавног увида, са назнаком «примедба/сугестија са раног јавног увида».

Након завршетка раног јавног увида наставља се израда предметног Плана детаљне регулације у складу са Законом, а све евидентиране примедбе и сугестије биће достављене обрађивачу плана ради разматрања могућности уградње у план.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ