Насловна | Архива | Конкурс за избор директора Спортско-културног центра Пожега
Конкурс за избор директора Спортско-културног центра Пожега
17.12.2018. 13:49

На основу члана 21. став 1. 1). и 36. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 79/2005- др.закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др.закона  и 83/2014-др.закон),на основу члана 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Статута Спортско-културног центра Пожега број 1/2017 од 22.11.2017.године, и Одлуке Управног одбор Спортско-културног центра Пожега број 391-2/18 од 30.11.2018.године,

Управни одбор

СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА

расписује

КОНКУРС

за избор директора Спортско-културног центра Пожега

 

За директора Спортско-културног центра Пожега бира се лице које испуњава следеће услове:

            Услови за избор кандидата за директора Установе су:

 1. да је лице пунолетно и пословно способно; 
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Установе;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. знање најмање једног од светских језика;
 8. познавање рада на рачунару;
 9. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
 10. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 11. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директор Спортско-културног центра Пожега бира се на период од 4 (четири) године.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу:

Спортско-културни центар Пожега, Књаза Милоша бр.8, 31210 Пожега, са назнаком „Конкурс за директора“ у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса  у листу Послови као и на сајту  Општине Пожега и на сајту Националне службе за запошљавање.

Уз пријаву кандидат подноси:

 • Оверену фотокопију дипломе или уверње о завршеној високој стручној спреми стеченој на једном од факултета друштвених наука;
 • Радну биографију;
 • Прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете;
 • Потврду о радном искуству и стажу;
 • Уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Културног центра Пожега,
 • Уверење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Након истека рока за подношење пријава Управни одбор ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса, како би се извршио одабир и оцениле способности, знања и вештине пријављених кандидата и формирала ранг листа.

Ранг листа за именовање, записник о току поступка избора и предлог решења о именовању одређеног кандидата за именовање – избор директора у Спортско-културном  центру Пожега упутиће се оснивачу – Скупштини општине Пожега.

Ближа обавештења могу се добити на телефон: 031/3825-551 или лично у Спортско-културном центру Пожега.

                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ВЕЛИСАВ МЕЂЕДОВИЋ

Преузмите текст конкурса