Обавештење за јавност у вези извођења геолошких истраживања литијума, бора и пратеће асоцијације елемената на подручју Добриње
14.04.2021. 14:52

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обзиром на велику заинтересованост у вези извођења геолошких истраживања литијума, бора и пратеће асоцијације елемената на подручју Добриње, од стране привредног друштва „Jadar Lithium“ d.o.o. из Београда, Општинска управа Пожега обавештава грађане општине Пожега следеће :

Геолошки истражни радови су све врсте теренских, лабораторијских и кабинетских истраживања и испитивања која се изводе у циљу проналажења и истраживања минералних и других геолошких ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалне енергије, као и истраживања геолошке средине.

Минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални ресурси, као и други геолошки ресурси су природно богатство у својини Републике Србије и могу се користити под условима и на начин утврђен Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон).

Примењена геолошка истраживања изводе се на основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје Министарство рударства и енергетике Републике Србије. Нисмо у могућности да Вaм, доставимо Решење Министарства рударства и енергетике бр.310-02-1923/2019-02 од 01.03.2021.год. издато за истражно поље бр.2428, јер исто још увек нам није достављено од стране надлежног Министарства.

У складу са чланом 43 Закона, почетак радова на геолошким истраживањима, носилац истраживања у овом случају „Jadar Lithium“ d.o.o. из Београда, дужан је да пријави 15 дана пре почетка извођења пројектованих истражних радова, надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази истражни простор, органу који је издао решење о одобрењу за истраживање и геолошкој и/или рударској инспекцији.

Општинска управа општине Пожега обавештена је дописом 05.04.2021.год. од стране носиоца „Jadar Lithium“ да радови почињу 17.04.2021.год. Пријава почетка радова на геолошким истраживањима, по закону садржи податке о: носиоцу истраживања, броју решења и датуму његовог издавања, броју истражног простора, као и податке о извођачу геолошких истраживања и вршиоцу стручног надзора.

Ради транспарентности и укључивања јавности у све одлуке које се тичу општине Пожега, обавештење је оглашено на званичном сајту општине Пожега 07.04.2021.год. и тако испоштовано начело информисања и учешћа јавности - у остваривању права на здраву животну средину јер свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину. Сви подаци о стању животне средине су јавни.

 

Обавештење за јавност (комплетан текст .пдф формат) - Преузми

oпширније...
 
Допис Министарства заштите животне средине
14.04.2021. 11:30

Допис Министарства заштите животне средине - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
08.04.2021. 10:27

На основу члана 10 Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Правилник), 01 број 020-156-1/20 од 01.07.2020. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 8 и са Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и општине Пожега (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 08.04.2021. године, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се пакет помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: пакет помоћи) одобрава у максималном износу до 1.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће из става 3. овог дела Јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Позив за подношење понуда - Средства за личну хигијену
09.04.2021. 14:42

Позив за подношење понуда - Средства за личну хигијену - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Набавка дизел горива
08.04.2021. 15:36

Позив за подношење понуда-Набавка дизел горива - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Оглас: ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
08.04.2021. 10:54

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: pprs@mgsi.gov.rs.
Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на  https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180

Документи: 

PDF icon PPRS Nacrt.pdf

Image icon 01REF_PPRS_Namena.jpg

Image icon 02REF_PPRS_urbanrural.jpg

Image icon 03aREF_PPRS_saobracaj.jpg

Image icon 03bREF_PPRS_energetika.jpg

Image icon 04aREF_PPRS_Turizam.jpg

Image icon 04bREF_PPRS_Zivotna.jpg

PDF icon Strateska procena PPRS.pdf

 

Оглас Јавни увид ППРС 2021-2035 од 5.априла до 5. маја 2021 - Преузми

Образац за подношење примедби и сугестија - Преузми

 

oпширније...
 
Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пожега, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
08.04.2021. 07:04

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пожега, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о почетку извођења геолошких истраживања
07.04.2021. 10:58

Обавештење о почетку извођења геолошких истраживања - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - угоститељске услуге
02.04.2021. 14:45

Позив за подношење понуда, угоститељске услуге - Преузми

oпширније...
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
18.03.2021. 14:13

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом уговору - Услуга јавног превоза
22.02.2021. 07:10

Обавештење о закљученом уговору - Услуга јавног превоза - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке