Попис 2022: Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче
12.08.2022. 09:40

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче (из падајућег менија изаберите Пожегу)

Потребна документација - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становиштва, домаћинстава и станова 2022. године
22.07.2022. 10:43

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становиштва, домаћинстава и станова 2022. године - Преузми

oпширније...
 
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину
17.07.2022. 20:44

На основу Одлуке Општинског већа општине Пожега о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача,  термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега за 2022. годину и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 01 број 110-8/22 од 20.04.2022. године (у даљем тексту: Правилник), општина Пожега дана 18.07.2022. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општинe Пожега  за 2022. годину

 

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др., као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средстава подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Прилог 1 домаћинства - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 (изјава) - Преузми

Прилог 4 - Преузми

Прилог 5 (изјава) - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Измене планова јавних набавки
16.06.2022. 09:15

План јавних набавки (измена бр. 1), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена бр.2 ), Општинско веће - Преузми

План јавних набавки (измена), Општинска управа - Преузми

oпширније...
 
Измена плана јавних набавки
30.03.2022. 12:36

Измена плана јавних набавки за општинску управу - Преузми

Измена плана јавних набавки за општинско веће - Презми

oпширније...
 

Актуелности

Попис 2022: Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку
18.07.2022. 07:23

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку - Преузми

oпширније...
 
Попис становништва 2022: Ранг листа инструктора који се позивају на тестирање и разговор
06.07.2022. 08:08

Попис становништва 2022: Ранг листа инструктора који се позивају на тестирање и разговор - Преузми

Документација коју је потребно понети на разговор - Преузми

oпширније...
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО ПОЖЕГА, У УЛИЦИ БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ
04.07.2022. 08:52

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чланa 91 и 92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Сл.гл.РС» број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ  СТАМБЕНО  ПОСЛОВНЕ   ЗГРАДЕ  НА  КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 500 КО  ПОЖЕГА,  У  УЛИЦИ  БАНА МИЛУТИНА У ПОЖЕГИ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне  стамбено  пословне   зграде  на  кат. парцели бр. 500 КО  Пожега обавиће се у згради Општинске управе Пожега, са адресом Трг Слободе бр.9, на другом спрату у периоду од 11.07.2022. год. до закључно са 18.07.2022. год.

Инвеститор и подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „ИРА НАДОГРАДЊА“ ДОО Пожега, ул. Књаза Милоша бр.84., а обрађивач је Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање „ПОЛИТБИРО“ ДОО УЖИЦЕ, ул.Београдска бр.31.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Општине Пожега, http://www.pozega.org.rs/ у рубрици “Актуелности“.

Непосредни увид у урбанистички пројекат може се обавити у канцеларији 46 зграде СО Пожега сваког радног дана у периоду трајања јавне презентације од 10,00 до 14,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези истог, као и на званичном сајту Општине Пожега.

Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе у Пожеги,  искључиво у писаном облику и закључно са периодом завршетка јавне презентације (18.07.2022.год.), са назнаком «ПРИМЕДБА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ».

Пратећа документација:

Урбанистички пројекат - Преузми

Идејни пројекат - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и планови јавних набавки за 2022. годину
03.02.2022. 13:54

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинска управа Пожега) - Преузми

План јавних набавки за 2022. годину (Општинско веће општине Пожега) - Преузми

oпширније...
 
Јавни позив за доделу ауто седишта
23.09.2021. 10:57

Јавни позив за доделу ауто седишта - Преузми

Захтев - пријавни формулар - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда-Столарски радови(хобловање и лакирање паркета)
21.07.2021. 07:33

Позив за подношење понуда - Столарски радови (хобловање и лакирање паркета) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке