Насловна | Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2018. годину
Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за 2018. годину
20.08.2018. 12:24

На основу члана 32 и члана 44 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), члана 54 Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08,3/10 и 8/15), члана 6 Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама (01 бр.08-1/18 од 18.06.2018. године) председник општине Пожега 20.08.2018. године, расписује                                         

 Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2018. годину

  

 1. Предмет Јавног конкурса

 Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2018. годину.

 1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

 1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

 2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

 3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

 4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

 5. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

 За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 750.000,00 динара.

Наведена средства обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пожега за 2018. годину, у оквиру раздела 3 Општинска управа, функција 160 – Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту, програм 0602 – Локална самоуправа, пројекат 0015 – Конкурсно финансирање удружења, позиција 41, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

 

 1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

 1. Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

 2. Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

 1. Конкурсна документација

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. детаљно разрађен предлог програма/пројекта (Образац бр. 1);

 2. буџет програма/пројекта (Образац бр. 2);

 1. доказ да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије

 1. фотокопију ПИБ обрасца;

 2. фотокопију картона депонованих потписа;

Обрасци се могу преузети са званичне интернет странице општине Пожега (www.pozega.org.rs) или сваког радног дана у згради Општинске управе општине Пожега, канцеларија број 39.

Поред прописане конкурсне документације, пријава на Конкурс може да садржи и друга документа које подносилац сматра значајним за доказивање (дозвола за изградњу, сагласност надлежне епархије, елаборат рестаураторских радова и сл).

 1. Критеријуми за одабир пројекта

 1. значај програма/пројекта

 2. оправданост пројекта

 3. стање у ком се објекат налази

 4. колике су могућности програма/пројекта да обухвати шири круг корисника

 5. обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора

 

 1. Начин доставе и рок за подношење пријава

Пријаве се подносе у штампаном облику и предају се на писарницу општине Пожега или достављају поштом.

Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: „не отварати – Пријава на Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега“.

Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица, Комисија неће узети у разматрање.

Конкурс је отворен до 05.09.2018. године.

 1. Доношење одлуке о избору

Председник општине доноси Одлуку о додели средстава црквама и верским заједницама на територији општине Пожега, на основу Извештаја Комисије у року од 30 дана од дана достављања предлога.

Одлука се објављује јавно, на интернет страници општине Пожега и на огласној табли општине Пожега.

 1. Начин објављивања

Конкурс се објављује на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs и на огласној табли општине Пожега ОПШТИНА ПОЖЕГА

01 број 020-286/18 од 20.08.2018. године

Председник општине

др Милан Божић

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1 - Предлог пројекта - Преузми

Образац 2 - Буџет пројекта - Преузми

Образац 3 - Извештај о утрошку средстава - Преузми