Насловна | Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години
Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години
20.04.2018. 16:54

            На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС “, бр.10/2013, 142/2014 и 103/2015), члана 44.став 1. тачка 5.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 54. став 1. Статута општине Пожега (“Службени лист опшине Пожега”, бр.2/08, 3/09 и 3/10), Одлуке о буџету општине Пожега за 2018.годину (“Службени лист општине Пожега”, бр.11/17), и тачке  2.4 шифра мере 102. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за 2018.годину 01 број 320-6/18 (“Службени лист општине Пожега”, бр. 2/18), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01651/2018-09 од 19.марта.2018.године, Председник општине Пожега дана 20.04.2018, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 УСМЕРЕНИМ НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

на територији општине Пожега у 2018.години

           

I. Предмет расподеле су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Пожега за 2018.годину, опредељена за меру 2.4 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде.

а) Средства распоређена у оквиру Програма 0101 – Развој пољопривреде, функционална класификација 421- Пољопривреда, програмска активност -0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, позиција 54, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б) Средства ће се одобрити удружењима са седиштем на територији општине Пожега за активности које се спроводе на територији општине Пожега.

в) При одлучивању руководиће се следећим:

  • јасна и развијена идеја деловања,
  • сопствено инвестирање у пројекат.

г) Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2018.године.

д) Председник општине задржава право на избор апликације-пројекта који ће бити подржани- подношење предлога пројекта не гарантује његово финансирање.

ђ) Предмет подстицајних средстава нису трошкови које је подносилац пројекта платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.

е) Пројекти се неће одобравати кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији – предрачунима.

ж) Предмет подстицајних средстава су трошкови набавке квалитетних приплодних грла оваца, ради побољшања квалитета стада и повећање броја грла оваца, стварања базе мушких приплодњака елитног порекла преко којих би се даље радило на побољшању квалитета широке популације.

з) Са корисником одобрених средстава општина ће закључити Уговор о коришћењу средстава, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, нарочито начин финансијског правдања наменског утрошка одобрених средстава.

  1. Пријаве на конкурс -пројекти подносе се на прописаном обрасцу- апликацији, а који се може преузети на сајту општине Пожега: www.pozega.org.rs или у канцеларији бр.39 – пољопривреда.
  2. Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : “Пријава на Конкурс за финансирање пројеката – Удружења из области пољопривреде”.
  3. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити копију Решења о регистрацији удружења.
  4. V. Конкурс је отворен 7 (седам) дана од дана објављивања, а пријаве на конкурс се подносе на писарници општинске управе Пожега.

 

Конкурс је објављен 20.04.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Милан Божић

Пратећа документација:

Конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега у 2018. години - Преузми

Апликациони формулар за конкурс за доделу подстицајних средстава удружењима усмереним на развој и унапређење пољопривредне производње  за 2018. годину - Преузми