Насловна | Одељење за друштвене делатности
Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени Општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта и борачко-инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Обавља послове подстицања и организовања младих, и пружа помоћ у остваривању и заштити њихових права и интереса. Сарађује са омладинским организацијама и удружењима у остваривању сарадње која се односи на омладини и улогу младих на територији општине Пожега.

Врши управне послове у области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Пожега.

Одељење за друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју Општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати рад установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање из своје надлежности.

Контакт:

Начелник одељења: Оливера Бркић, дипл. ецц. тел. 031/812-742, канцеларија бр. 34.

Послови културе, информисања и одбране: др Раде Вучићевић,  канцеларија бр. 33

Послови пријема и обраде поднесака у области друштвене бриге о деци, образовања, културе и спорта и повереник за избеглице: Љиљана Аврамовић, тел. 031/3816-401, лок. 229, шалтер сала – шалтер број 3.