Насловна | Одељење за привреду и локални економски развој
Одељење за привреду и локални економски развој

Одељење за привреду и локални економски развој остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним органима управе који су поверили одређене послове из области привреде и локалног економског развоја општини у надлежност.

Канцеларија успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општини, предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из области локалног економског развоја, остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу, невладиним организацијама, пословним удружењима и удружењима грађана везано за економски развој општине.

Одељење за привреду и економски развој стручно помаже у изради бизнис планова субјеката заинтересованих за средства из фонда развоја, као и утврђује процене штета у области пољопривреде насталих услед елементарних непогода или других сличних узрока.У управном поступку издаје решења о категоризацији соба за издавање, као и угоститељских објеката у оквиру туризма, прати и спроводи прописе из области привреде и пољопривреде,врши административно – техничке послове из области привреде и приватног предузетништва..

У области  имовинско правних послова служба  спроводи управни поступак и израђује решења у поступку експропријације, депоседирања, комасације, самовласног заузећа земљишта, национализације и денационализације, као и остала појединачна акта у области својине и режима коришћења земљишта.

Обавља административне послове за потребе Комисије за повраћај земљишта, спроводи поступак давања на коришћење, у закуп, отуђење и прибављање пословног и другог простора чији је корисник Општина Пожега и израђује уговоре, израђује нацрте аката за потребе Скупштине из области имовинско – правних   послова, израђује уговоре о закупу за станове намењене лицима у стању социјалне потребе,проводи поступак око враћања утрина и пашњака селима на коришћење.

За послове месних заједница канцеларија  води одређене статистичке евиденције (домаћинства, пољопривредна механизација, сточни фонд, земљишни фонд и др.),омогућава остваривање права пољопривредницима која им по позитивним прописима припадају,проучава стање инфраструктуре,утврђује водопривредне услове из надлежности Општине у складу са позитивним прописима,издаје водопривредне сагласности на основу водопривредних услова,обавља стручне канцеларијско – техничке послове за месне заједнице,обавља нормативно – правне и друге правне послове за потребе месних заједница, пружа стручну помоћ приликом подношења пријава надлежном органу за отварање и промене у области пољопривредних газдинстава, води евиденцију о оствареним контактима са месним заједницама и у вези комуналне делатности.

Контакт:

Одељење за привреду и локални економски развој налази се на другом спрату зграде Општине, канцеларије бр. 37, 38 и 39.

Телефон: 031/ 3816-401 локали 104, 124, 232

Начелник одељења: Ковачевић Милоје, дипл. ецц, канцеларија бр. 37, локал 104

Референт за имовинско-правне односе: Данка Анђелић, дипл. правник, Ана Браловић дипл. правник, канцеларија бр. 38, локал 232

Послови локалног економског развоја: Ивана Инђић, дипл. архитекта, канцеларија  бр. 38, локал 232, Милош Бркић, мастер економиста, канц. бр. 37

Послови пољопривреде: Радоица Бурлић дипл. инжењер пољопривреде, канцеларија бр. 39, локал 124

Референт за послове месних заједница и комуналне делатности: Драган Петронијевић, канцеларија бр. 39, локал 124