Насловна | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши управне и друге послове у спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, грађевинарства, заштите животне средине и стамбено-комуналној области.

Одељење припрема одлуке о изради урбанистичких планова и просторног плана општине, сарађује са обрађивачима  планова у вези прикупљања података, услова и сагласности надлежних јавних предузећа и установа, стара се о излагању планова на јавни увид, координира радом комисије за планове, припрема предлоге одлука о доношењу планова за општинско веће и скупштину општине, организује јавне презентације урбанистичких пројеката, потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, издаје информације о локацији, локацијске услове, грађевинске дозволе, употребне дозволе, решења о раскопавању и заузимању јавних површина, решења о потреби и обиму студије о процени утицаја на животну средину, даје сагласност на студије о процени утицаја на животну средину, прати израду стратешких процена, и сл.

Контакт

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине налази се на другом спрату зграде Општине - канцеларије број 43,44,45, 46

Телефон: 031/3816-401, локали 110,225,142,149,232

Начелник одељења: Нада Красић,дпп, локал 110,nacelnik.urbanizma@pozega.org.rs

Референт за урбанизам: Мирјана Вајовић,дпп, локал 149,prostorni.planer@pozega.org.rs

Референт за урбанизам: Ивана Кораћ, диа, локал 142, arhitekta.urbanizma@pozega.org.rs 

Референт за грађевинарство: Радосав Анђелић,дип, локал 225,gradjevinski.poslovi@pozega.org.rs

Референт за заштиту животне средине: Драгана Стефановић,диа, локал 232,zivotna.sredina@pozega.org.rs